Najnovšie správy o kanabise
select Page

Podmienky používania

Stumari, LLC. Podmienky používania

Účinné od 11. júla 2018

 

Zhrnutie podmienok používania

 

Pre vaše pohodlie ponúka Stumari toto zhrnutie našich Podmienok používania v nezáväznom súhrnnom formáte, ako aj úplné právne záväzné podmienky použitia, ktoré nasledujú bezprostredne po tomto zhrnutí podmienok používania. Pochopte, prosím, to nie je úplná osnova Podmienok používania Stumari; je ukážkou významných práv a povinností používateľa. Pozorne si prečítajte celý dokument Podmienky používania. Ďalej upozorňujeme, že prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky Stumari vyjadrujete súhlas s tým, že sa stanete viazanými našimi úplnými Podmienkami používania, ktoré sú uvedené bezprostredne po zhrnutí Podmienok používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami našich úplných Podmienok použitia, potom nemusíte mať prístup na webovú stránku Stumari alebo využívať ktorúkoľvek z našich služieb.

 

 • Stumari poskytuje platformu pre spoluprácu a komunikáciu medzi právnikmi („Konzultanti“) a Užívateľmi, ktorí hľadajú právnu pomoc („Právni klienti“). Stumari nie je právnická firma, advokátska kancelária alebo agentúra sprostredkujúca zamestnanie a nezaručuje výsledky. Používajte spoločnosť Stumari zodpovedne a viac informácií o našich službách nájdete v časti 2 nižšie.

 

 • Zodpovedáte za bezpečnosť svojho účtu a za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú na vašom účte. Prečítajte si viac o zodpovednosti používateľov v časti 3 nižšie.

 

 • Určité správanie, napríklad použitie služby na nezákonnú činnosť, nie je na Stumari povolené. Prečítajte si viac o správaní používateľov v oddiele 4 nižšie.

 

 • Určitý obsah, ako napríklad ohrozenie príspevkov alebo obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej strany, nie je v Stumari povolený. Spoločnosť Stumari má právo odstrániť obsah generovaný používateľmi, ktorý porušuje naše pravidlá. Prečítajte si viac o obsahu generovanom používateľmi v oddiele 5 nižšie.

 

 • Určité špeciálne podmienky upravujú poradcovských používateľov spoločnosti Stumari. Napríklad:
 • Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari.
 • So spoločnosťou Stumari sa nevytvára žiadny vzťah právnik - klient a nevzniká žiadna povinnosť mlčanlivosti prostredníctvom používania webovej stránky Stumari vrátane zverejňovania pracovných miest.
 • Vzťah medzi advokátom a klientom sa môže vytvoriť použitím služby medzi legálnymi klientmi a konzultantskými používateľmi.
 • Konzultanti sú výhradne zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky informácie, žiadosti alebo reklamy, ktoré zverejňujú na webovej stránke Stumari, boli v súlade so všetkými platnými zákonmi a pravidlami profesionálneho správania.
 • Spoločnosť Stumari neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, kvalifikáciu alebo kvalitu poradcov, ktorí môžu byť uvedení na našej webovej stránke.

 

 • Konzultanti môžu slobodne vytvárať a udržiavať profil na webových stránkach Stumari. Zatiaľ čo spoločnosť Stumari vyvíja komerčne primerané úsilie na potvrdenie licencie konzultanta používateľa na vykonávanie právnych predpisov, spoločnosť Stumari sa nevyjadruje k základným znalostiam alebo kvalifikáciám konzultanta.
 • Konzultant sa môže stať „overeným konzultantom“ poskytnutím Stumari s dodatočným overením, že je aktívnym, licencovaným právnikom a je v dobrej kondícii na vykonávanie zákonov. Používatelia s overeným poradcom môžu platiť aj poplatok za prístup k ďalším službám Stumari a nástrojom na správu praxe. Spoločnosť Stumari neschvaľuje ani neodporúča konzultujúcich používateľov a je zodpovednosťou zákonného klienta, aby prijal preventívne opatrenia skôr, ako najme konzultanta na legálnu prácu.
 • Za právne klientov sa neplatia žiadne požiadavky, aby mohli zverejniť žiadosť o prácu na Stumari alebo použiť akýkoľvek z online nástrojov alebo dokumentov Stumari. Na faktúry zaplatené prostredníctvom Stumari sa môže vzťahovať poplatok za služby alebo spracovanie (napr. Poplatok za kreditnú kartu).

 

Prečítajte si viac o konzultantských užívateľoch v časti 6 nižšie.

 

 • Spoločnosť Stumari dodržiava ustanovenia o bezpečnom prístave podľa zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (Digital Millennium Copyright Act). Ak sa domnievate, že materiály umiestnené na Stumari alebo s nimi súvisia, porušujú vaše autorské práva, odporúčame vám, aby ste to oznámili spoločnosti Stumari v súlade so zásadami spoločnosti Stumari o zákone o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (Millennium Copyright Act). Prečítajte si viac o politike DMCA spoločnosti Stumari v časti 8 nižšie.
 • Stumari vám môže v rámci svojej služby poslať e-mail. Môžete sa odhlásiť z e-mailovej komunikácie. Prečítajte si viac o e-mailovej komunikácii v oddiele 10 nižšie.
 • Spoločnosť Stumari môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Spoločnosť Stumari vás však bude informovať o významných zmenách podmienok uverejnením oznámenia na svojej domovskej stránke a / alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste spoločnosti Stumari poskytli pri registrácii. Prečítajte si viac o úprave týchto podmienok používania v časti 17 nižšie.
 • Viac informácií o právach používateľov produktu Stumari nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stumari.

 

Ďalšie informácie nájdete v úplných podmienkach.

 

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Stumari ako platformu pre svoje právne skúsenosti. Nasledujúce Podmienky používania upravujú akékoľvek použitie Služby prostredníctvom Webu umiestneného na https://www.Stumari.co a všetok obsah, služby a produkty dostupné na Webe alebo prostredníctvom Webu. Chápeme, že prečítanie zmlúv o podmienkach používania je fuškou, ale pred použitím webovej stránky Stumari si ju pozorne prečítajte. Diskutuje o povahe Stumariho služby; pravidlá, ktoré spoločnosť Stumari očakáva od používateľov pri dodržiavaní našich webových stránok a ich služieb; vzťah medzi Stumari, našimi užívateľmi a našimi konzultantmi; a právne podrobnosti, ktoré kontrolujú tieto pravidlá a vzťahy. Pretože ide o takú dôležitú zmluvu medzi nami a vami, našimi používateľmi, pokúsili sme sa ju čo najjasnejšie a najpríjemnejšie zladiť.

 

Vstupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webovej stránky súhlasíte s tým, že sa stanete viazaní podmienkami tejto dohody. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani využívať žiadne z našich služieb. Táto webová stránka je k dispozícii iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

______________________________________________________________________

 

Podmienky používania Stumari

 

Definícia. Nasledujúce výrazy sa používajú v týchto Podmienkach používania a majú špecifický význam. Mali by ste vedieť, čo jednotlivé pojmy znamenajú.

 

 1. Pojem „služba“ sa vzťahuje na služby poskytované spoločnosťou Stumari, okrem iného vrátane prístupu k online komunite spoločnosti Stumari; komunikačné nástroje; riešenia na správu a ukladanie dokumentov; a platobné služby. Stumari neposkytuje advokátsku službu ani nie je zamestnaneckou agentúrou. Poskytujeme priestor pre našich používateľov na stretnutie a výmenu informácií s našimi konzultantskými používateľmi.
 2. Pojem „zmluva“ (na ktorý sa v tomto dokumente môže odkazovať aj ako na „Podmienky používania“) kolektívne odkazuje na všetky podmienky a oznámenia obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente.
 3. „Webová stránka“ označuje webovú stránku spoločnosti Stumari umiestnenú na adrese https://www.Stumari.com, všetky podstránky a subdomény a všetok obsah, služby a produkty dostupné na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej.
 4. „Stumari“, „my“ a „nás“ sa vzťahujú na spoločnosť Stumari, Inc., ako aj na naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, dcérske spoločnosti, úradníkov a zamestnancov. Konzultanti nie sú súčasťou Stumari.
 5. „Používateľ“, „vy“ a „váš“ sa vzťahujú na osobu, spoločnosť alebo organizáciu, ktorá navštívila alebo používa webovú stránku a / alebo službu. Používateľ môže byť právnym klientom, konzultujúcim používateľom alebo oboma.
 6. „Konzultanti“ znamenajú registrovaných konzultantov v právnej oblasti, ktorí môžu prostredníctvom Služby komunikovať a poskytovať zmluvné alebo konzultačné práce právnym klientom alebo ostatným konzultantom. Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari. Viac informácií o konzultantských užívateľoch nájdete v časti 6 tejto dohody.
 7. „Právni klienti“ sa vzťahujú na 1) Používateľov, ktorí predkladajú žiadosti o konzultáciu používateľom konzultantov, ktorí poskytujú právne služby za poplatok („Pracovné miesta“); a 2) Používatelia, ktorí uzavrú zmluvu s konzultantskými používateľmi o dodatočnej práci, ktorá môže na účely nižšie uvedeného oddielu 7 zahŕňať trvalé zamestnanie nad rámec pôvodného zamestnania, ktorým sa vytvoril právny vzťah medzi klientom a právnym poradcom. Konzultanti Užívatelia môžu predkladať návrhy („Ponuky“) na tieto Pracovné miesta a môžu tiež ustanoviť podmienky vzťahu s Právnym klientom prostredníctvom podpísaného záväzkového listu alebo inej písomnej dohody. Ďalšie informácie o pracovných miestach, ponukách a právnych klientoch nájdete v časti 6 písm. B)
 8. „Obsah“ znamená obsah uvedený alebo zobrazený prostredníctvom webovej stránky vrátane, bez obmedzenia, textu, dokumentov, informácií, údajov, článkov, názorov, obrázkov, fotografií, grafiky, softvéru, aplikácií, videozáznamov, zvukových záznamov, zvukov, návrhov, funkcií, a ďalšie materiály, ktoré sú dostupné na webovej stránke. Obsah zahŕňa, bez obmedzenia, obsah generovaný používateľmi, ktorý môže predložiť ktorýkoľvek užívateľ Stumari (právny klient alebo konzultant).

 

 1. O službe Stumari.

Služba Stumari je platforma pre spoluprácu a komunikáciu medzi právnikmi a tými, ktorí hľadajú právnu pomoc. Služba Stumari poskytuje prístup k virtuálnej komunite profesionálnych konzultantov používateľov spoločnosti Stumari; ľahká spolupráca prostredníctvom nástrojov riadenia komunikácie Stumari; správa a ukladanie dokumentov; a jednoduché a bezpečné nástroje na platby a fakturáciu.

 

 1. Stumari nie je právnická firma. Stumari neposkytuje právne zastúpenie. Stumari neponúka žiadne právne poradenstvo, právne stanoviská, odporúčania, odporúčania alebo poradenstvo. Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari. Spoločnosť Stumari sa nezúčastňuje na dohodách medzi používateľmi ani na zastúpení používateľov. Spoločnosť Stumari v žiadnom prípade nemôže byť braná na zodpovednosť za konanie alebo opomenutie ktoréhokoľvek Konzultujúceho používateľa, ktorý pre vás vykonáva konzultačné služby.

 

 1. Stumari nie je advokátskou kanceláriou alebo agentúrou sprostredkovania práce. Stumari nie je právna poradenská služba alebo agentúra sprostredkujúca zamestnanie. Spoločnosť Stumari nevyberá ani neschvaľuje žiadneho individuálneho konzultantského používateľa, ktorý by poskytoval služby zákonnému klientovi. Aj keď spoločnosť Stumari vynakladá komerčne primerané úsilie na potvrdenie toho, že registrovaní konzultanti sú licencovanými právnikmi, neposkytujeme žiadnu záruku, záruku ani zastúpenie, pokiaľ ide o zákonnú spôsobilosť, spôsobilosť, kvalitu alebo kvalifikáciu žiadneho konzultanta. Spoločnosť Stumari nezaručuje ani nezaručuje, že konzultanti sú poistení v rámci profesionálnej zodpovednosti. Spoločnosť Stumari povzbudzuje právnych klientov, aby pred prijatím odborných rád preskúmali ktoréhokoľvek konzultanta.

 

 1. Stumari nezaručuje žiadnemu zo svojich používateľov. Stumari jednoducho poskytuje platformu, na ktorej môžu tí, ktorí hľadajú právnu pomoc, komunikovať a obchodovať s právnikmi. Spoločnosť Stumari neschvaľuje žiadneho zo svojich Konzultatívnych používateľov a neschvaľuje vyhlásenia, ktoré Konzultanti robia na platforme. Stumari nezastupuje, pokiaľ ide o kvalifikáciu poskytovateľov právnych služieb, ktorí nie sú právnikmi.

 

 1. Stumari nezaručuje výsledky. Právni klienti môžu z času na čas predkladať recenzie konzultantov; tieto preskúmania nepredstavujú záruku, záruku ani predikciu, pokiaľ ide o výsledok akejkoľvek budúcej právnej záležitosti. Spoločnosť Stumari nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah generovaný používateľom ani za právne rady, s ktorými sa stretnete na webe alebo prostredníctvom webových stránok, a akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na obsah generovaný používateľmi alebo právne poradenstvo je výlučne na vaše vlastné riziko.

 

 1. Použitie Stumari nevytvára vzťah advokát-klient so spoločnosťou Stumari. Stumari neponúka právne poradenstvo ani služby. Účelom akéhokoľvek použitia služby Stumari nie je a nie je vytváranie vzťahov medzi advokátom a klientom. Akákoľvek komunikácia cez Stumari nesmie byť považovaná za dôvernú. Stumari nezodpovedá za konanie alebo opomenutie ktoréhokoľvek konzultanta, ktorý pre vás vykonáva konzultačné služby.

 

 

 1. Povinnosti používateľov. Vy a vy sami ste zodpovední za svoj účet a za všetko, čo sa stane počas prihlásenia do účtu alebo jeho používania. Za vašu bezpečnosť nesiete zodpovednosť.

 

 1. Zabezpečenie používateľského účtu. Ak sa zaregistrujete pre službu, vytvoríte si osobný účet, ktorý obsahuje jedinečné používateľské meno a heslo na prístup k službe a na prijímanie správ od Stumari. Zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa na účte vyskytnú, a za všetky ďalšie kroky, ktoré sa podniknú v súvislosti s týmto účtom. Zaväzujete sa, že budete spoločnosť Stumari okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Nezodpovedáme za žiadne záväzky, straty ani škody, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávneného použitia vášho počítača, mobilného zariadenia alebo iného výpočtového zariadenia a / alebo účtu. “

 

 1. Vzťah s konzultantmi. Pretože nemôžeme zaručiť vhodnosť ktoréhokoľvek z našich konzultujúcich používateľov pre vaše konkrétne potreby, odporúčame legálnym klientom, aby pred prijatím odborných rád preskúmali ktoréhokoľvek konzultanta. Právni klienti môžu tiež požiadať o písomnú zmluvu o právnej spolupráci, v ktorej uvedú podmienky, rozsah, obmedzenia a podmienky zastúpenia.

 

 1. Bez spoliehania sa na obsah generovaný používateľmi. Obsah generovaný používateľom zverejnený na webe, napríklad blogové príspevky, sa poskytuje iba na informačné účely bez akejkoľvek záruky, že obsah generovaný používateľom je pravdivý, správny alebo presný. Obsah vytvorený používateľmi nenahrádza odborné právne poradenstvo ani nevyžiada ponuku právneho poradenstva v súvislosti s konkrétnymi skutočnosťami. Mali by ste sa zdržať alebo vzdať sa hľadania právneho poradenstva alebo ignorovania profesionálneho právneho poradenstva založeného na obsahu generovanom používateľmi. Oneskorenie pri vyhľadávaní takejto právnej rady by mohlo mať za následok vzdanie sa akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste mohli mať, v závislosti od uplatniteľného (-ých) predpisu (-ov) premlčania. Obsah generovaný používateľmi nie je regulovaný žiadnym štátnym ani národným advokátskym združením.

 

 1. Dodržiavanie zákonov. Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte oprávnenie sa zaviazať sa k tejto dohode a máte vo svojej jurisdikcii zákonný vek; (ii) vaše používanie Služby bude výlučne na účely, ktoré sú povolené touto Zmluvou; (iii) vaše používanie služby neporuší ani nezneužije práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany; a (iv) vaše používanie služby bude v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi a federálnymi zákonmi, pravidlami a predpismi a so všetkými ostatnými politikami spoločnosti Stumari.

 

 1. Použitie a vykonávanie obmedzení, Službu máte dovolené používať, pokiaľ dodržíte niekoľko základných pravidiel. Nasledujúce Obmedzenia používania a Obmedzenia správania sú základné pravidlá, ktoré používatelia očakávajú pri používaní Služby. Za obsah, ktorý uverejňujú naši používatelia, nezodpovedáme. Ak je to potrebné, máme právo zatvoriť účty.
 2. Zakázaný obsah. Súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nebudete prenášať žiaden obsah (vrátane softvéru, textu, obrázkov alebo iných informácií), ktorý
 3. je nezákonná alebo propaguje nezákonnú činnosť
 4. hanobí, obťažuje, zneužíva, vyhráža alebo podnecuje násilie voči jednotlivcovi alebo skupine

iii. je pornografický, diskriminačný alebo inak prenasleduje alebo zastrašuje jednotlivca alebo skupinu na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnicity, veku alebo zdravotného postihnutia

 1. je spam, je generovaný strojom alebo náhodne, predstavuje neoprávnenú alebo nevyžiadanú reklamu, reťazové listy, akúkoľvek inú formu neoprávneného získavania alebo akúkoľvek formu lotérie alebo hazardných hier;
 2. obsahuje alebo inštaluje akékoľvek vírusy, červy, malware, trójske kone alebo iný obsah, ktorý je určený alebo určený na narušenie, poškodenie alebo obmedzenie fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo na poškodenie alebo získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek údajom alebo ďalšie informácie akejkoľvek tretej strany;
 3. porušuje akékoľvek vlastnícke právo ktorejkoľvek strany vrátane patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva, autorských práv, práva na publicitu alebo iných práv

VII. vydáva sa za inú osobu alebo subjekt, vrátane ktoréhokoľvek z našich zamestnancov alebo zástupcov; alebo

VIII. porušuje súkromie akejkoľvek tretej strany.

 

 1. Používatelia musia mať viac ako 18 rokov. Prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť Stumari nezacieluje náš obsah na deti alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov a v našej službe nepovoľujeme žiadnych používateľov mladších ako 18 rokov. Ak sa dozvieme o ktoromkoľvek používateľovi mladšom ako 18 rokov, okamžite ukončíme jeho účet.

 

 1. Žiadna zodpovednosť za interakcie používateľa; Stumari môže monitorovať interakcie. Akákoľvek zodpovednosť, strata alebo poškodenie, ku ktorému dôjde v dôsledku akýchkoľvek interakcií používateľa, vrátane, okrem iného, ​​zverejňovania pracovných miest, ktoré zadáte alebo dostanete v dôsledku používania služby, je výlučne na vás. Podľa nášho uváženia môžeme my alebo technológia, ktorú využívame, monitorovať a / alebo zaznamenávať vaše všeobecné interakcie so Službou, aj keď nie sú to konkrétne právne vzťahy.

 

 1. Právo na zrušenie účtov. Máme právo (aj keď nie povinnosť) na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či je akékoľvek správanie používateľa vhodné alebo či je v súlade s týmito podmienkami používania, alebo ukončiť alebo odmietnuť prístup a použitie služby ktorémukoľvek používateľovi za akýchkoľvek okolností dôvod, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Obsah generovaný používateľmi. Vlastníte svoj obsah, ale nám naň dávate určité práva, aby sme mohli zobrazovať a zdieľať váš príspevok. Ak je to potrebné, máme právo odstrániť obsah.

 

 1. Zodpovednosť za obsah generovaný používateľmi. Počas používania Služby („Obsah generovaný používateľmi“) môžete vytvárať obsah, písaný alebo inak. Ste výhradne zodpovední za obsah a akékoľvek škody spôsobené akýmkoľvek obsahom generovaným používateľom, ktorý uverejňujete, odovzdávate, odkazujete alebo inak sprístupňujete prostredníctvom služby, bez ohľadu na formu tohto obsahu. Akákoľvek zodpovednosť, strata alebo poškodenie, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu generovaného používateľom, ktorý sprístupníte alebo k nemu získate prístup prostredníctvom svojho používania služby, je výlučne na vás. Nie sme zodpovední za akékoľvek verejné zobrazenie alebo zneužitie vášho obsahu generovaného používateľmi.

 

 1. Právo na príspevok. Vyhlasujete a zaručujete, že máte právo zverejniť všetok obsah vytvorený používateľmi, ktorý odošlete. Osobitne zaručujete, že ste úplne dodržiavali všetky licencie tretích strán týkajúce sa obsahu generovaného používateľmi a že ste podnikli všetky kroky potrebné na to, aby koncovým používateľom poskytli všetky požadované podmienky.

 

 1. Stumari môže upravovať alebo odstraňovať obsah. Máme právo (aj keď nie povinnosť) na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či je akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi vhodný a či je v súlade s týmito podmienkami používania, alebo odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý podľa nášho rozumného názoru , porušuje akékoľvek pravidlá spoločnosti Stumari alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivá, nevhodná alebo nevhodná. Spoločnosť Stumari si ďalej vyhradzuje právo na formátovanie a úpravy a meniť spôsob, akým sa na webe zobrazuje obsah generovaný používateľmi.

 

 1. Vlastníctvo obsahu generovaného používateľom. S výnimkou obsahu, ktorý pochádza od spoločnosti Stumari, nenárokujeme vlastníctvo žiadneho obsahu, ktorý sa prenáša, ukladá alebo spracúva vo vašom účte. Ponechávate si vlastníctvo, kontrolu a zodpovednosť za obsah generovaný používateľmi, ktorý uverejňujete. Prístup k svojmu obsahu generovanému používateľom môžete riadiť prostredníctvom nastavení vo vašom používateľskom účte.

 

 1. Udelenie licencie. Iba na to, aby spoločnosť Stumari mohla primerane používať obsah, ktorý ste nahrali do služby bez toho, aby ste porušili akékoľvek práva, ktoré k nej máte, udeľujete nám nasledujúce práva: zverejnením akéhokoľvek obsahu prostredníctvom webovej stránky výslovne udeľujete spoločnosti Stumari a našim nástupcom celosvetovo, sublicencovateľnú, úplnú - bezplatná a nevýhradná a nevýhradná licencia na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, úpravu, prispôsobenie, distribúciu a vykonávanie obsahu v súvislosti s obchodným účelom spoločnosti Stumari. Táto licencia neudeľuje spoločnosti Stumari právo predávať obsah generovaný používateľmi alebo inak distribuovať mimo našich webových stránok. Táto licencia sa skončí v okamihu odstránenia obsahu z webovej stránky.

 

 1. Konzultanti. Konzultanti sú nezávislí právnici, ktorí ponúkajú potenciálnym klientom právnu službu. Nie sú zamestnancami spoločnosti Stumari.

 

 1.     Žiadny vzťah medzi advokátom a klientom prostredníctvom používania webových stránok. Používanie webovej stránky Stumari nesmie vytvárať vzťah advokát-klient s používateľmi konzultantov. Informácie zverejnené alebo sprístupnené na Webových stránkach alebo prostredníctvom Webových stránok vrátane, okrem iného, ​​akýchkoľvek odpovedí na právne otázky zverejnené na Webových stránkach; informácie v príručkách a dokumentoch spoločnosti Stumari; informácie zverejnené na webovej stránke; alebo informácie zaslané nevyžiadanou správou používateľovi nie sú určené ako právne poradenstvo, nie sú dôverné a nevytvárajú vzťah medzi advokátom a klientom. Považuje sa za obsah generovaný používateľmi.

 

 1. Vzťah medzi advokátom a klientom prostredníctvom využívania služieb. Vzťah medzi advokátom a klientom môže byť vytvorený iba používaním Služby medzi používateľmi a konzultantmi. Legálni klienti môžu zverejňovať pracovné miesta prostredníctvom služby. Konzultujúci používatelia môžu predložiť ponuky a rokovať o podrobnostiach týchto pracovných miest pred ich prijatím. Po prijatí je rozsah zastúpenia Konzultančného používateľa prísne obmedzený na záležitosti dohodnuté v ponuke, pokiaľ právny klient a Konzultant Užívateľ následne formálne neuzavrie svoje dojednanie prostredníctvom podpísaného záväzkového listu alebo inej písomnej dohody, v takom prípade by posledná písomná dohoda majú prednosť pred skôr prijatým návrhom. Ponuka nie je náhradou osobnej alebo telefonickej konzultácie s právnym zástupcom, ktorý má licenciu na vykonávanie vašej jurisdikcie v súvislosti s vašim konkrétnym právnym problémom, a nemali by ste sa spoliehať na informácie uvedené v ponuke ako právne poradenstvo. Stumari vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany súkromia Ponuky a iných osobných správ v našej Službe, nemôže však zaručiť dôvernosť. Komunikácia vyžadujúca dôvernosť by sa mala uskutočňovať mimo služby Stumari, napríklad telefonicky.

 

 1. Povinnosti používateľov. Konzultanti sú výhradne zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky informácie, ponuky alebo reklamy, ktoré zverejňujú alebo umiestňujú na webovú stránku, vrátane, bez obmedzenia na obsah generovaného používateľom, a všetka komunikácia, ktorú môžu mať s potenciálnymi klientmi prostredníctvom webovej stránky alebo služby, boli v úplnom súlade s všetky príslušné zákony a pravidlá profesionálneho správania vrátane tých, ktoré sa týkajú neoprávneného konania v oblasti práva a tých, ktoré upravujú formu, spôsob alebo obsah komunikácie s klientmi, reklamu alebo iné záležitosti.

 

 1. Platba konzultujúcich používateľov. Určité špecifické podmienky sa vzťahujú na používateľov Konzultácie a platby.

 

 1.          Stumari nie je zmluvnou stranou. Legálni klienti môžu uzatvárať zmluvy s používateľmi konzultantov prostredníctvom zverejňovania a prijímania pracovných miest. Takéto zmluvy sú výlučne medzi legálnym klientom a konzultujúcim používateľom. Spoločnosť Stumari nebude zmluvnou stranou žiadnych zmlúv o pracovné miesta predložených prostredníctvom našej služby, pokiaľ nie sú vyslaní úradníkom Stumari. Stumari uľahčuje tieto zmluvy tým, že dodáva platformu pre správu komunikácie a platobné nástroje.

 

 1.         Všetky poplatky za právne poplatky sa platia používateľom konzultantov. Stumari neposkytuje právne služby a neplatí sa za právne služby. Platby uskutočňované konzultantským používateľom prostredníctvom fakturačnej platformy Stumari sa prevádzajú priamo na platobný účet konzultanta, znížený o všetky súvisiace poplatky za služby a spracovanie (napr. Poplatky za kreditné karty).

 

iii. Konzultanti budú dostávať platby prostredníctvom služby za všetky transakcie používateľov. Konzultanti, ktorí dostávajú úlohy prostredníctvom služby, dostanú platby prostredníctvom služby za všetky transakcie súvisiace s týmto používateľom, vrátane následných transakcií, ktoré nevyhnutne nesúvisia s pôvodnou úlohou. Ak právny klient nie je ochotný alebo schopný uskutočniť platbu prostredníctvom služby Stumari, užívateľ konzultant súhlasí s tým, že informuje spoločnosť Stumari o akýchkoľvek nových platobných podmienkach. Platba legálnym klientom používateľovi konzultantovi, uskutočnená mimo služby bez predchádzajúceho oznámenia spoločnosti Stumari, predstavuje úplné vzdanie sa oboch záruk ochrany platieb / ochrany sporov zo strany oboch strán, ako je uvedené v oddieloch 14 a 15 nižšie, aj keď sa môžu týkať predchádzajúcich platby uskutočnené v rámci služby.

 

 1. Propagačné kódy a kredity. Spoločnosť Stumari môže podľa vlastného uváženia vytvárať propagačné kódy, ktoré môžu byť vyplatené na účet alebo iné funkcie alebo výhody súvisiace so službami konzultanta, s výhradou nasledujúcich podmienok a akýchkoľvek ďalších podmienok, ktoré spoločnosť Stumari zavádza pre každý propagačný kód ( „Propagačné kódy“). Určité špecifické podmienky sa vzťahujú na používateľov Konzultácie a platby.
 2.          Používanie propagačných kódov neznamená vzťah medzi advokátom a klientom. Zákonní klienti môžu z času na čas mať prístup k zľavám poskytovaným spoločnosťou Stumari, ktoré čiastočne využívajú prostriedky spoločnosti Stumari na úhradu časti právnych poplatkov, ktoré platia právni klienti konzultujúcim používateľom. Použitie takýchto kupónov neznamená žiadny vzťah medzi advokátom a klientom medzi spoločnosťou Stumari a používateľmi konzultantov, ak sa kupón používa na platené faktúry od zákonného klienta.
 3. Propagačné kódy musia používať zamýšľané publikum, na určený účel a zákonným spôsobom.

 

Propagačné kódy sa nesmú kopírovať, predávať alebo prevádzať akýmkoľvek spôsobom, ani sprístupňovať širokej verejnosti (či už sú zverejnené na verejnom fóre alebo inak), pokiaľ to spoločnosť Stumari výslovne nepovoľuje. Propagačné kódy nemajú žiadnu peňažnú hodnotu a spoločnosť Stumari môže z akéhokoľvek dôvodu pred akýmkoľvek použitím vypršať ich platnosť alebo ich vyradiť z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Stumari si vyhradzuje právo zadržať alebo odpočítať kredity alebo iné vlastnosti alebo výhody získané použitím propagačných kódov vami alebo akýmkoľvek iným používateľom v prípade, že spoločnosť Stumari zistí alebo sa domnieva, že použitie alebo uplatnenie propagačného kódu bolo chybné, podvodné, nezákonné alebo porušujúce príslušné podmienky propagačného kódu.

 

 1. Užívateľské ponuky zamestnania pre konzultujúcich používateľov.

 

7.1      Úspešný poplatok za zamestnanie.  V prípade, že konzultant Užívateľ akceptuje ponuku zamestnania („Kryté zamestnanie“), ktorú Používateľ (každý, „Užívateľ zamestnávateľa“), či už na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, počas alebo v rámci osemnástich (18) mesiacov (takéto obdobie, ďalej len „Obdobie krytej ponuky“) po tom, čo Konzultant Užívateľ začne počiatočnú Úlohu pre tohto Používateľa (každá „Objemová ponuka“), platia nasledujúce podmienky:

 

 1. Pre konzultantov.

Každý konzultant Užívateľ súhlasí s tým, že (1) ak dostanete Krytú ponuku, musíte okamžite informovať spoločnosť Stumari o svojom pôvodnom dátume Krytého zamestnania („Dátum začiatku“) a kľúčové podmienky takejto Krytej ponuky (a okamžite to písomne ​​oznámiť Stumari tento dátum začiatku alebo podmienky ponuky sa môžu kedykoľvek zmeniť), (2) poskytnete spoločnosti Stumari (a) kópiu úplne vykonanej Krytej ponuky alebo (b) vyhotovia dokument medzi vami, užívateľom zamestnávateľa a Stumari, v ktorom je uvedený materiál podmienky zamestnania, okrem iného dátum začatia práce a kompenzácie, okamžite po podpísaní ponuky ponuky krytého zamestnania medzi vami a používateľom zamestnávateľa („dátum účinnosti“), ako to písomne ​​požaduje spoločnosť Stumari, a (3) vy po ukončení svojho zamestnania ako zamestnanec bezodkladne písomne ​​oznámi Stumari v prípade, že (a) užívateľ zamestnávateľa ukončí vaše kryté zamestnanie na základe neuspokojivého výkonu do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, keď vaše kryté zamestnanie alebo (b) dobrovoľne ukončíte svoje kryté zamestnanie do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, keď začalo vaše kryté zamestnanie. V prípade, že sa pred dátumom začatia vy alebo užívateľ zamestnávateľa rozhodnete nezačať pracovnoprávny vzťah zamýšľaný v ponuke s krytím, musíte o tom písomne ​​informovať spoločnosť Stumari.

 

 1. Pre zamestnávateľov.

Keď Konzultant Užívateľ akceptuje vašu Krytú ponuku, súhlasíte s tým, že zaplatíte Stumari poplatok za úspech (každý, „Úspešný poplatok“) rovnajúci sa nasledujúcemu percentuálnemu podielu základného platu Konzultačného používateľa stanoveného v Zakrytej ponuke („Základná cena Konzultančného používateľa“). Mzda “), ktorej výška je splatná najneskôr do tridsiatich (30) dní po dátume začatia a inak v súlade s prvou vetou každého oddielu 13.b. a oddiel 13.d. tejto zmluvy:

Ak sa dátum začatia vyskytne v nasledujúci počet dní po začiatku počiatočného počtu zamestnávateľov, konzultantov, konzultantov a konzultantov pracovných ponúk, platový pomer

1-182 dní 15%

183 - 365 dní 10%

366 - 550 dní 5%

≥ 551 dní 0%

 

Prijatím týchto podmienok používania zamestnávateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Stumari je oprávnená okamžite fakturovať účet zamestnávateľa používateľa za všetky úspešné poplatky splatné spoločnosti Stumari podľa tohto článku a že nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie ani súhlas.

 

 

7.2 Ustanovenia o poplatkoch za úspech.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade sporu o poplatok za úspech, ak užívateľ zamestnávateľa môže pred použitím webovej stránky a / alebo služby spoločnosti Stumari (napr. Konzultant používateľa) preukázať, že zamestnávateľ mal aktívny proces (ako je definované nižšie) s konzultantským používateľom. ak už začal proces rozhovoru s užívateľom zamestnávateľa a tento proces nebol ukončený, alebo ak užívateľ zamestnávateľa dostal životopis konzultanta od agentúry práce alebo riaditeľa zamestnania a bol zamestnávateľom aktívne zvažovaný), môže byť užívateľ zamestnávateľa oslobodené od platenia poplatku za úspech. Konečné rozhodnutie o tom, či užívateľ zamestnávateľa za prijatú krytú ponuku dlhuje poplatok za úspech, však zostáva na uvážení spoločnosti Stumari. Na účely tejto dohody sa pod pojmom „aktívny proces“ rozumie nepretržitá priama interaktívna komunikácia v aktívnom náborovom alebo náborovom kontexte, ak sa rozhodnutie o pozastavení alebo zamietnutí uchádzača neprijalo do troch (3) mesiacov pred použitím. webovú stránku a / alebo služby pre konzultanta, ktoré existujú v systéme sledovania žiadateľov zamestnávateľa alebo ktoré boli predložené náborovou agentúrou.

 

Ak ste ZAMESTNÁVATEĽ, ktorý používa našu webovú stránku a / alebo službu, súhlasíte s týmito ustanoveniami o poplatkoch za úspech. Ak s niektorým z týchto ustanovení nesúhlasíte, zrušte prosím okamžite svoj účet a prestaňte používať našu webovú stránku a služby VÁŠ POVINNOSŤ PLATIŤ ŽIADNE ÚSPORY POPLATKOV ZA PRESKÚMANIE ŽIADNEHO UKONČENIA ALEBO ZMENY TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA. Ak užívateľ zamestnávateľa obchádza naše stránky a / alebo služby po zistení konzultanta používateľa prostredníctvom našej stránky a / alebo služieb a následne si prenajme tohto konzultanta, bude zamestnávateľovi vyúčtovaný poplatok za úspešné vykonanie rovnajúci sa 25% základného platu konzultanta. Užívateľ a Stumari môžu podľa vlastného uváženia ukončiť účet Stumari Užívateľského zamestnávateľa.

 

7.3      Náhrady.

 

Ak (a) užívateľ zamestnávateľa najme konzultanta používateľa a ukončí zamestnanie konzultanta používateľa na základe neuspokojivého výkonu do deväťdesiatich (90) dní od dátumu začiatku, (b) konzultant používateľa dobrovoľne ukončí svoje zamestnanie do deväťdesiatich (90) dní alebo (c) užívateľský konzultant nezačne zamestnávať, pretože sa zamestnávateľ alebo užívateľský konzultant rozhodne nezačať pracovný pomer uvedený v krytej ponuke (každý „udalosť ukončenia“) na základe písomného prijatia a potvrdenia z týchto informácií spoločnosť Stumari v plnej miere vráti zamestnávateľovi užívateľský poplatok za úspech súvisiaci s ukončujúcim konzultantom pre používateľov.

 

 1. Obsah tretej strany. Na webových stránkach spoločnosti Stumari môže byť obsah tretích strán, napríklad blogové príspevky napísané inými používateľmi alebo odkazy na iné webové stránky. Pretože nemôžeme kontrolovať tento obsah, nenesieme zodpovednosť za tento obsah ani za webové stránky, na ktoré môže tento obsah odkazovať.

 

 1. Prístup k obsahu tretích strán. Použitím služby budete mať prístup k obsahu patriacemu alebo pochádzajúcim od tretích strán („Obsah tretích strán“). Vaše používanie služby je pre spoločnosť Stumari súhlasom s prezentáciou tohto obsahu. Beriete na vedomie akúkoľvek zodpovednosť za vaše používanie obsahu tretích strán a preberáte na seba všetky riziká.

 

 1. Žiadna zodpovednosť za obsah tretích strán. V rámci Služby vám spoločnosť Stumari môže poskytnúť užitočné odkazy na webové stránky tretích strán, ako aj ďalšie formy obsahu tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované ako zdvorilostné pre predplatiteľov služieb. Nemáme kontrolu nad webovými stránkami alebo obsahom tretích strán ani propagačnými akciami, materiálmi, informáciami, tovarom alebo službami, ktoré sú na nich dostupné. Prepojením na takýto obsah nereprezentujeme ani nenaznačujeme, že prijímame alebo schvaľujeme, ani nie sme zodpovední za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek názorov, rád alebo vyhlásení strán iných ako Stumari. Nezodpovedáme za žiadny obsah tretích strán, ku ktorému sa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky. Ak sa rozhodnete opustiť webovú stránku a získať prístup k obsahu tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí, že naše zmluvné podmienky a pravidlá už neplatia. Mali by ste si preštudovať príslušné podmienky a zásady akéhokoľvek takéhoto obsahu vrátane postupov pri zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov.

 

 1. Žiadne oprávnenie na používanie obsahu tretích strán. Táto dohoda vás neoprávňuje na distribúciu, verejné zobrazovanie, verejné vystúpenie, sprístupnenie, zmenu alebo iné použitie akéhokoľvek obsahu tretích strán, okrem prípadov, keď to umožňujú podmienky spoločnosti Stumari.

 

 1. Porušenie autorských práv a Pravidlá DMCA. Ak sa domnievate, že materiál, ktorý sa nachádza na Stumari alebo s ním súvisí, porušuje vaše autorské práva, oznámte to Stumari v súlade s našimi Pravidlami zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami.

 

 1. Ukončenie opakovaných účtov Infringer. Spoločnosť Stumari rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a žiada, aby naši používatelia robili to isté. Podľa článku 17 USC 512 (i) amerického zákona o autorských právach ukončíme prístup používateľa na túto webovú stránku a jej používanie, ak je za vhodných okolností používateľ považovaný za opakovaného porušovania autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva. Stumari alebo iných. Môžeme ukončiť prístup pre účastníkov alebo používateľov, u ktorých sa zistí, že opakovane poskytujú alebo zverejňujú chránený obsah tretích strán bez potrebných práv a povolení.

 

 1. Oznámenia o stiahnutí podľa DMCA. Ak ste vlastníkom autorských práv alebo agentom vlastníka autorských práv a veríte v dobrej viere, že akékoľvek materiály poskytované v rámci Služby porušujú vaše autorské práva, môžete podať oznámenie podľa zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (pozri 17 USC 512) („DMCA“) zaslaním písomného oznámenia o odstúpení v správnom formáte písomne ​​určenému autorskému zástupcovi spoločnosti Stumari na čísle 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Reakcia na oznámenia DMCA o stiahnutí. Ak spoločnosť Stumari podnikne kroky v reakcii na oznámenie o porušení, pokúsi sa v dobrej viere kontaktovať stranu, ktorá takýto obsah sprístupnila, prostredníctvom najnovšej e-mailovej adresy, ktorú táto strana poskytla spoločnosti Stumari. Akékoľvek oznámenie o porušení zákona DMCA sa môže poslať strane, ktorá obsah sprístupnila, alebo tretím stranám, ako je napríklad ChillingEffects.org.

 

 1. Odpor voči oznámeniu. Ak sa domnievate, že váš obsah generovaný používateľom, ktorý bol odstránený z webových stránok, neporušuje autorské práva, alebo že máte oprávnenie od vlastníka autorských práv, zástupcu vlastníka autorských práv alebo v súlade so zákonom zverejňovať a používať vami odoslaný obsah na webovú stránku, môžete odoslať správne naformátovaný odpor voči oznámeniu agentovi spoločnosti Stumari pre autorské práva pomocou kontaktných informácií uvedených vyššie.

 

 1. Reakcia na odpor voči oznámeniu podľa zákona DMCA. Ak protioznámenie dostane agent autorských práv Stumari, Stumari môže poslať kópiu protioznámenia pôvodnej sťažujúcej sa strane a informovať takúto osobu, že môže obnovený obsah obnoviť do 10 pracovných dní. Pokiaľ vlastník autorských práv nepodá žalobu na súdny príkaz proti poskytovateľovi obsahu, členovi alebo používateľovi, odstránený obsah bude na webovej stránke obnovený do 10 až 14 pracovných dní od prijatia odporu voči oznámeniu.

 

 1. Oznámenie o duševnom vlastníctve. Spoločnosť Stumari si ponecháva všetky vlastníctva nášho duševného vlastníctva vrátane našich autorských práv, patentov a ochranných známok.

 

 1. Bez prevodu. Spoločnosť Stumari si ponecháva vlastníctvo všetkých práv duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu súvisiacich s webovou stránkou a službou vrátane príslušných autorských práv, patentov, ochranných známok a ďalších vlastníckych práv. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v spojení s webovou stránkou a službou môžu byť ochrannými známkami iných tretích strán. Táto Zmluva neprenesie na nás žiadne duševné vlastníctvo spoločnosti Stumari ani duševné vlastníctvo tretej strany a všetky práva, nároky a podiely na takomto vlastníctve (ako medzi stranami) zostanú výlučne u nás. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na základe tejto dohody.

 

 1. Konkrétne, Stumari, Stumari.com a všetky ostatné ochranné známky, ktoré sa objavujú, sú zobrazené alebo sa používajú na webe alebo v rámci služby, sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Stumari, Inc. podľa zvykového práva alebo ochranných známok. Tieto ochranné známky sa nesmú kopírovať. , stiahnuté, reprodukované, použité, pozmenené alebo distribuované akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stumari, s výnimkou neoddeliteľnej súčasti akejkoľvek autorizovanej kópie Obsahu.

 

 1. E-mailová komunikácia, Používame e-mail a elektronické prostriedky, aby sme boli v kontakte s našimi používateľmi.

 

 1. Vyžaduje sa elektronická komunikácia. Na zmluvné účely (i) súhlasíte s prijímaním oznámení od Stumari v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste zadali, alebo prostredníctvom Služby; a (ii) súhlasí s tým, že všetky Podmienky používania, dohody, oznámenia, zverejnenia a ďalšie oznámenia, ktoré vám spoločnosť Stumari poskytuje elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, ktoré by takáto komunikácia splnila, keby boli písomné. Táto časť nemá vplyv na vaše práva, na ktoré sa nemôžete vzdať práva.

 

 1. Právne upozornenie, ktoré musí Stumari napísať. Komunikácia uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo súkromného systému zasielania správ služby nepredstavuje právne upozornenie pre spoločnosť Stumari ani pre žiadnych z našich dôstojníkov, zamestnancov, agentov alebo zástupcov v situácii, keď sa oznámenie spoločnosti Stumari vyžaduje na základe zmluvy alebo iného zákona alebo nariadenia.

 

 1. Ukončenia. Túto dohodu môžete kedykoľvek zrušiť a svoj účet zatvoriť. Ukončenie služby Stumari nekončí vzťahmi alebo povinnosťami medzi advokátom a klientom.
 2. Túto dohodu môžete ukončiť. Ak si želáte ukončiť túto zmluvu alebo váš účet so Službou, môžete jednoducho prestať používať službu Stumari. Ak si želáte vymazať údaje svojho používateľského účtu, kontaktujte spoločnosť Stumari na adrese info@Stumari.com. Vaše informácie budeme uchovávať a používať podľa potreby na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania našich dohôd, ale s výnimkou právnych požiadaviek odstránime celý váš profil do 30 dní.

 

 1. Stumari môže ukončiť túto dohodu. Spoločnosť Stumari môže kedykoľvek ukončiť váš prístup na celú alebo akúkoľvek časť webovej stránky, a to bez udania dôvodu, s upozornením alebo bez neho, a to okamžite.

 

 1. Vzťahy medzi právnikom a prežitím klienta. Ukončenie vášho vzťahu so spoločnosťou Stumari nemá vplyv na váš vzťah s akýmkoľvek konzultantom alebo klientom, ktorého ste si prostredníctvom služby Stumari zachovali. Všetky právne, zmluvné a etické povinnosti, povinnosti a zodpovednosť pretrvávajú po ukončení vzťahu Stumari.

 

 1. Niektoré ustanovenia prežívajú. Všetky ustanovenia tejto dohody, ktoré by podľa svojej povahy mali zostať v platnosti po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ​​ustanovení o vlastníctve, vzdaní sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

 

 1. Platby a transakcie.

 

 1. Platobný proces. Platba bude spracovaná tak, ako je uvedené v návrhu a / alebo faktúre a odsúhlasené právnym klientom a konzultantom. Ak je práca (alebo jej časť, ako je vopred písomne ​​dohodnutá právnym klientom a konzultujúcim používateľom), označená ako dokončená konzultujúcim používateľom, Stumari informuje právneho klienta, že pracovná pozícia (alebo jej časť ako vopred dohodnutá) písomne ​​právnym klientom a konzultantom) je úplné. Zákonný klient potom musí zaplatiť dohodnutú sumu alebo požiadať o zmeny. Ak právny klient do 10 dní nepodnikne žiadne kroky, spoločnosť Stumari bude mať právo účtovať poplatok z kreditnej karty, bankového účtu alebo účtu PayPal právnickému klientovi v plnej výške dohodnutého poplatku alebo nespochybnenej faktúry vrátane príslušnej služby alebo spracovania poplatky. Právny klient môže predložiť spory týkajúce sa platby na adresu info@Stumari.com za predpokladu, že dodržiava ďalšie podmienky uvedené v časti 14 (Postupy riešenia sporov medzi používateľmi a právnymi klientmi - konzultantmi).

 

 1. Zodpovednosť za platbu. Ste zodpovední za všetky poplatky, vrátane daní, služieb a poplatkov za spracovanie, ktoré súvisia s používaním služby. Používaním služby súhlasíte s tým, že konzultantovi zaplatíte prostredníctvom spoločnosti Stumari sumu dohodnutú na ponukovej alebo nespornej faktúre a súvisiace poplatky za služby a spracovanie, pokiaľ faktúru nespochybníte zaslaním e-mailu na adresu info@Stumari.com a dodržaním k ďalším podmienkam uvedeným v oddiele 15 (Postupy riešenia sporov používateľov právnych poradcov a konzultantov používateľov). Ste zodpovedný za to, aby ste nám poskytli platný platobný prostriedok.

 

 1. Stumariho zodpovednosť. Spoločnosť Stumari súhlasí s predložením úplnej faktúry za každý poplatok pred naúčtovaním na vašu kreditnú kartu alebo účet PayPal. Spoločnosť Stumari súhlasí s tým, že zaplatí príslušnému konzultantskému používateľovi prijatú sumu, zníženú o prípadné poplatky za služby alebo spracovanie.

 

 1. Platobné oprávnenie. Súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti Stumari povolenie na zaúčtovanie poplatkov na vašu kreditnú kartu, účet PayPal alebo iných schválených spôsobov platby za poplatky, ktoré spoločnosti Stumari udeľujete na splnenie. V závislosti od špecifikácií ponuky vám spoločnosť Stumari môže účtovať jednorazové alebo opakujúce sa poplatky. Oprávňujete spoločnosť Stumari, aby vám účtovala celú sumu dlžnú každému Konzultantovi prostredníctvom Služby, ako aj všetky príslušné poplatky za služby a spracovanie. Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, že v konkrétnom prípade konzultujúci užívateľ použije služby iba na fakturáciu za právne služby iné ako služby, ktoré sú predmetom ponuky, vložením vašej kreditnej karty alebo účtu PayPal do súboru so spoločnosťou Stumari alebo nášho spracovateľa platieb treťou stranou potvrdzujete a súhlasíte s tým, že platia platobné podmienky uvedené v tomto oddiele 12.

 

 

 1. Overená obmedzená záruka platby pre konzultovaného používateľa, Spoločnosť Stumari zaručuje zaplatenie faktúry každého Overeného konzultanta za dokončenie Pracovných miest (alebo ich častí, ako bolo vopred písomne ​​dohodnuté medzi právnym klientom a Konzultantom) za Právnych klientov („Obmedzená záruka platby“ spoločnosti Stumari), s výhradou nasledujúce zmluvné podmienky („Záručné podmienky obmedzenej platby“):

 

 1. Zákonný klient nesplnil faktúru Overeného konzultanta používateľa (dolárovú sumu tejto faktúry, „Neuhradená fakturovaná suma“) do konca desiateho (desiateho) kalendárneho dňa po predložení faktúry (týmto dátumom je „ Dátum splatnosti zákonného klienta “).

 

 1. Používateľ overeného konzultanta podal spoločnosti Stumari písomný nárok na nezaplatenú fakturovanú čiastku (i) v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní, počnúc dňom bezprostredne nasledujúcim po dátume splatnosti zákonného klienta (ďalej len „overený dátum“). Obdobie na podanie žiadosti od konzultanta “) a (ii) poskytnú primerane podrobné informácie o skutočnostiach a okolnostiach zákazky, vrátane akýchkoľvek odôvodnení poskytnutých právnym klientom za to, že takúto platbu neuskutočnil, a / alebo akýchkoľvek odôvodnení, ktoré môže advokát v dobrej veci viera špekuluje o tom, prečo klient odmieta uskutočniť platbu (taký nárok, „Žiadosť o záruku obmedzenej platby“). Nepodanie žiadosti o záruku na obmedzenú platbu v rámci obdobia na predloženie žiadosti o overenie konzultanta predstavuje trvalé vzdanie sa práva tohto konzultanta na jeho právo získať nezaplatenú fakturovanú čiastku od akejkoľvek osoby alebo subjektu, vrátane spoločnosti Stumari a právneho klienta. Pokiaľ Stumari na základe vlastného a absolútneho uváženia rozhodne, že je to komerčne rozumné, môže tak pokračovať v zhromažďovaní s právnym klientom, a ak bude úspešný, dostane overenú osobu konzultanta jeho časť vyzbieranej sumy, mínus akékoľvek rozumné výdavky na inkaso Stumari podľa bodu 12.e vyššie.

 

 1. V prípade, že používateľ s overeným konzultantom predloží žiadosť o záruku na obmedzenú platbu v lehote na podanie žiadosti o overený konzultant, táto žiadosť obsahuje informácie uvedené v článku 14.b. vyššie, Stumari sa v dobrej viere pokúsi spolupracovať s právnym klientom a používateľom overeného konzultanta po dobu až siedmich (7) kalendárnych dní od dátumu žiadosti o záruku obmedzenej platby (ďalej len „sporná otázka súvisiaca s platbou“). „Sprostredkovateľské obdobie“) na vyriešenie záležitosti, ktorá je predmetom žiadosti o záruku obmedzenej platby („sporná otázka týkajúca sa platby“). V prípade, že sporná záležitosť súvisiaca s platbami bude úspešne vyriešená v období sprostredkovania spornej záležitosti súvisiacej s platbami, každý z právnych klientov, overených konzultantov a prípadne Stumari podnikne dohodnuté kroky na vykonanie dohodnutých krokov. rozhodnutie.

 

 1. V prípade, že sporná otázka týkajúca sa platby zostane nevyriešená na konci obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa platby, a to najneskôr do siedmeho (7.) kalendárneho dňa po skončení obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa platby ( v deň, keď je takéto určenie písomne ​​oznámené právnemu klientovi a konzultantovi overeného používateľa, „dátum stanovenia spornej sumy - Stumari“), urobí spoločnosť Stumari rozhodnutie na základe svojho výlučného a absolútneho uváženia („rozhodnutie o spornej veci v Stumari“) informácie, ktoré predtým poskytol používateľ Overený konzultant a, ak sú poskytnuté, právny klient, pokiaľ ide o to, či povaha a kvalita právnych služieb poskytovaných v súvislosti so súvisiacou zákazkou je v súlade s priemyselnými štandardmi, ustanoveniami súvisiacej ponuky a týmito podmienkami a Podmienky. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa platieb v prospech používateľa s overeným konzultantom, Stumari vráti nezaplatenú fakturovanú sumu overenému používateľovi s konzultáciami do siedmich (7) kalendárnych dní od dátumu stanovenia spornej sumy v Stumari a používateľa s overeným poradcom. platí, že postúpil všetky svoje práva týkajúce sa sporu vo veci sporu týkajúceho sa platby spoločnosti Stumari. Bez ohľadu na to, čo je uvedené v tomto dokumente alebo v opačnom zmysle, čiastka dolára požadovaná podľa tohto oddielu 14 nesmie prekročiť sumu pôvodne dohodnutú medzi právnym klientom a overeným konzultantom vo vzťahu k zákazke alebo sumu, na ktorej sa následne dohodne podpísaný zákazkový list alebo iný písomná dohoda medzi zmluvnými stranami a v žiadnom prípade nikdy nepresiahne 5,000 XNUMX dolárov súhrnne za všetky nezaplatené faktúry zaslané používateľom Overený konzultant právnemu klientovi.

 

 1. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa platieb v prospech právneho klienta, právny klient už nebude povinný platiť neuhradenú fakturovanú sumu overenému konzultantovi a bude sa považovať za postúpeného všetkých jeho práv. pokiaľ ide o spornú vec súvisiacu s platbami spoločnosti Stumari, ku dňu určenia spornej sumy spoločnosti Stumari. V takom prípade sa bude mať za to, že sa používateľ overeného konzultanta (i) vzdal svojich práv požadovať od právneho klienta tieto sumy a (ii) má právo začať záväzné rozhodcovské konanie vo vzťahu k nezaplatenej fakturovanej sume proti Stumari, ktoré sú rovnocenné s konaniami uvedenými v oddiele 21.d. týchto Podmienok (Arbitráž) poskytnutím písomného oznámenia spoločnosti Stumari o uplatnení tohto práva do desiatich (10) kalendárnych dní po skončení dátumu určenia spornej sumy (ďalej len „lehota na voľbu arbitrážneho konania o platbe“). ). V prípade, že Overený konzultant Užívateľ nevyužije svoje právo na začatie rozhodcovského konania počas Obdobia volieb arbitráže sporov o platbách, má sa za to, že sa natrvalo vzdal svojho práva na zaplatenie Nezaplatenej fakturovanej sumy.

 

 1. Ak sa Stumari dozvie, že kreditná karta, účet PayPal alebo iné schválené spôsoby platby zákonného klienta už nie sú platné, alebo by si mala byť vedomá, že právny klient je bez platného dôvodu buď neochotný alebo schopný uskutočniť platbu v prípade Úlohy alebo akejkoľvek inej Úlohy alebo nezaplatenej faktúry na Stumari, Stumari oznámi, že Overený konzultant Užívateľ / Užívatelia legálneho klienta, o potenciálnom probléme súvisiacom s platbou (ďalej len „Oznámenie“). Na všetky služby vykonávané overeným konzultujúcim používateľom pred oznámením sa vzťahuje „obmedzená záruka platby“, hoci na všetky služby vykonávané overeným konzultujúcim používateľom po oznámení sa nevzťahuje „obmedzená záruka platby“. Ak Overený konzultant Užívateľ predloží faktúru zákonnému klientovi za služby vykonané po Oznámení, spoločnosť Stumari sa bude naďalej usilovať vyberať platby za služby poskytované Overeným Konzultantom.

 

 1. Postupy riešenia sporov používateľov, ktoré sú overené právnym klientom. V prípade, že právny klient v dobrej viere verí, že povaha alebo kvalita právnych služieb poskytovaných overeným konzultujúcim používateľom v súvislosti s príslušnou pracovnou pozíciou nie sú v súlade s priemyselnými normami alebo ustanoveniami súvisiacej ponuky alebo týchto podmienok a Podmienky alebo sumy fakturované za právne služby poskytované takýmto konzultujúcim používateľom nie sú v súlade s takou ponukou (napríklad záležitosť „sporná záležitosť súvisiaca so službami“), má právo odmietnuť platbu akýchkoľvek sporných súm, ktoré sú predmet takejto veci („Sumy zadržanej platby“), za nasledujúcich podmienok („Podmienky sumy zadržanej platby“):

 

 1. Do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu súvisiacej faktúry (také obdobie, „lehota na oznámenie sporu právnemu klientovi“), právny klient zašle spoločnosti Stumari písomné oznámenie s uvedením primeraných podrobností o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré sú základom. Sporu týkajúceho sa Služby (každé z nich, „Oznámenie o spore týkajúce sa služieb“). Ak právny klient nepredloží oznámenie o spore týkajúce sa služieb v lehote na oznámenie sporu právnemu klientovi, bude to znamenať trvalé vzdanie sa práva tohto klienta na spochybnenie zadržaných platieb, ktorých čiastky budú účtované do spisu právneho klienta. kreditná karta, účet PayPal alebo iné schválené spôsoby platby v súlade s časťou 13.d. týchto Podmienok používania.

 

 1. V prípade, že právny klient v lehote na oznámenie sporu právnemu klientovi predloží oznámenie o spore týkajúce sa služieb a táto žiadosť obsahuje informácie uvedené v ustanovení 15.a. vyššie, Stumari sa v dobrej viere pokúsi spolupracovať s právnym klientom a overeným konzultantom po dobu až pätnástich (15) kalendárnych dní od dátumu oznámenia o spore týkajúceho sa služieb (ďalej len „spor týkajúci sa služieb“). „Sprostredkovanie obdobia“) na vyriešenie sporu týkajúceho sa služieb. V prípade, že sa sporná vec týkajúca sa služieb úspešne vyrieši v priebehu obdobia sprostredkovania spornej záležitosti súvisiacej so službami, každý z právnych klientov, overených konzultantov a prípadne Stumari podnikne dohodnuté kroky na vykonanie dohodnutých krokov rozhodnutie.

 

 1. V prípade, že sporná otázka týkajúca sa služieb zostane nevyriešená na konci obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa služieb, a to najneskôr do štrnásteho (14.) kalendárneho dňa po skončení obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa služieb, Stumari urobí rozhodnutie na základe svojho výlučného a absolútneho uváženia („rozhodnutie o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari“) a na základe informácií doposiaľ poskytnutých právnym klientom a overeným konzultantom, pokiaľ ide o to, či povaha a kvalita právnych služieb poskytnuté v súvislosti so zákazkou, ktorá je predmetom sporu týkajúceho sa služieb, boli v súlade s priemyselnými štandardmi, ustanoveniami súvisiacej ponuky a týmito obchodnými podmienkami. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb v prospech overeného konzultanta, je právny klient povinný uhradiť čiastky zadržaných platieb tomuto konzultantovi v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa, keď Právny klient je písomne ​​informovaný o rozhodnutí o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari („oznámenie o rozhodnutí o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari“). V prípade, že právny klient neuskutoční včasnú platbu, Stumari vráti zadržané sumy platby overenému používateľovi konzultanta, ktorý prevedie svoje práva na náhradu týchto súm spoločnosti Stumari, ktorá môže podľa vlastného uváženia spracovať platbu podľa podľa článku 13.d a / alebo sa rozhodnú uplatniť svoje práva a opravné prostriedky voči právnemu klientovi.

 

 1. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb v prospech právneho klienta, právny klient už nebude povinný platiť sumy zadržaných platieb overenému konzultantovi a bude sa považovať za postúpeného všetkých jeho práv. pokiaľ ide o spornú vec súvisiacu so službami spoločnosti Stumari. V takom prípade sa bude mať za to, že sa používateľ overeného konzultanta (i) vzdal svojich práv požadovať od právneho klienta tieto sumy a (ii) má právo začať záväzné rozhodcovské konanie, pokiaľ ide o čiastky zadržanej platby proti Stumari, ktoré sú rovnocenné s konaniami uvedenými v oddiele 21.d. tejto zmluvy (arbitráž) poskytnutím písomného oznámenia spoločnosti Stumari o uplatnení tohto práva do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu oznámenia o rozhodnutí o spornej veci týkajúceho sa služieb (ďalej len „lehota na voľbu arbitráže týkajúcej sa služieb“). “). V prípade, že Overený konzultant Používateľ nevyužije svoje právo na začatie rozhodcovského konania počas Obdobia volieb arbitráže súvisiaceho so službami, má sa za to, že sa natrvalo vzdal svojho práva na vyplatenie Zadržaných platieb. .

V prípade, že overený konzultant a právny klient využili práva uvedené v § 14 a § 15 včas, majú pred konaním podľa § 15 prednosť postupy uvedené v § 14 a overený používateľ. Konzultant súhlasí s tým, že sa natrvalo vzdá svojho práva na výkon svojich práv stanovených v oddiele 13 v súvislosti so skutočnosťami a okolnosťami, na ktorých sa zakladá sporná záležitosť súvisiaca s platbou. Postupy uvedené v tomto oddiele 15 sa ďalej označujú ako „Alternatívne postupy riešenia sporov“.

 

 1. Zrieknutie sa záruky. Poskytujeme naše služby tak, ako sú, a nezaväzujeme sa, že poskytujeme služby. Prečítajte si pozorne túto časť; mali by ste pochopiť, čo môžete očakávať.

 

 1. Stumari poskytuje webovú stránku a službu „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sa spoločnosť Stumari výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, predpokladaných alebo zákonných, týkajúcich sa webovej stránky a služby, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu, bezpečnosti, presnosti a neporušenia.

 

 1. Spoločnosť Stumari konkrétne nepreberá žiadnu záruku ani záruku, že informácie, ktoré poskytujeme alebo poskytované prostredníctvom služby, sú presné, spoľahlivé alebo správne; že služba splní vaše požiadavky; že Služba bude k dispozícii v ktoromkoľvek konkrétnom čase alebo mieste, že Služba bude fungovať nepretržite alebo bude zabezpečená; že všetky chyby alebo chyby budú odstránené; alebo že Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Beriete na seba plnú zodpovednosť a riziko straty vyplývajúce z použitia informácií, obsahu alebo iného materiálu získaného zo služby. Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo nepovoľujú zrieknutie sa záruky, takže toto ustanovenie sa vás nemusí týkať.

 

 1. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme za škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania služby alebo ktoré vzniknú podľa tejto dohody. Prečítajte si pozorne túto časť; obmedzuje naše povinnosti voči vám.

 

 1. V rozsahu povolenom platným zákonom vám spoločnosť Stumari v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty na zisku, použitie alebo údaje ani za akékoľvek náhodné, nepriame, osobitné, následné alebo exemplárne škody, ktoré však vzniknú v dôsledku (i) ) použitie, zverejnenie alebo zobrazenie obsahu generovaného používateľom; (ii) vaše použitie alebo nemožnosť používať službu; (iii) všeobecne službu alebo softvér alebo systémy, ktoré túto službu sprístupňujú; alebo (iv) akékoľvek iné interakcie so spoločnosťou Stumari alebo iným používateľom služby, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inej právnej teórie, a či spoločnosť Stumari bola alebo nebola informovaná o možnosti takejto škody, a to aj vtedy, ak sa zistí, že nápravné opatrenie uvedené v tejto dohode zlyhalo vo svojom základnom cieli. Spoločnosť Stumari nebude zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie v dôsledku záležitostí, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly. Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo nepovoľujú zrieknutie sa zodpovednosti, takže toto ustanovenie sa vás nemusí týkať.

 

 1. Príjemcovia tretích strán. Konzultanti sú zamýšľanými tretími stranami v tejto časti Podmienok používania. Všetky právne informácie poskytované v rámci Služby slúžia iba na informačné účely. Spoločnosť Stumari a akýkoľvek tvorca Obsahu generovaného používateľom, ktorý obsahuje právne informácie, sa zrieka všetkých záruk, či už výslovných alebo implicitných, zákonných alebo iných, okrem iného vrátane implicitných záruk predajnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. , v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Stumari ani konzultant nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, náhodných a následných škôd, zranenia osôb / neoprávnenej smrti, ušlých ziskov alebo škôd spôsobených stratou údajov alebo prerušením činnosti) vyplývajúcich z použitia alebo nemožnosť používať Službu alebo Obsah generovaný používateľom, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a bez ohľadu na to, či sa spoločnosti Stumari alebo prispievateľom Obsahu generovaným používateľmi odporúča možnosť vzniku takýchto škôd. Spoločnosť Stumari ani prispievatelia Obsahu generovaného Užívateľom nie sú zodpovední za akékoľvek osobné zranenia vrátane smrti spôsobené vašim použitím alebo zneužitím Služby alebo Obsahu generovaného používateľom.

 

 1. Uvoľnenie a odškodnenie.

 

 1. Súhlasíte s tým, že odškodníte a uškodíte spoločnosti Stumari za akékoľvek a všetky nároky a výdavky vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania tejto webovej stránky a služby, vrátane, ale nielen, vášho porušenia tejto dohody.

 

 1. Ak máte spor s jedným alebo viacerými používateľmi, prepúšťate spoločnosť Stumari z nárokov, nárokov a škôd (skutočných a následných) všetkého druhu a povahy, známych aj neznámych, ktoré vznikli z takýchto sporov alebo akýmkoľvek spôsobom s nimi súviseli. Ak máte bydlisko v Kalifornii, zriekate sa Kalifornského občianskeho zákonníka § 1542, ktorý hovorí: „Všeobecné prepustenie sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré veriteľ nepozná alebo nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech v čase vykonania prepustenia, a ak musí vedieť, že mal zásadný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom. “

 

 

 1. Zmena podmienok používania. Spoločnosť Stumari môže túto dohodu z času na čas zmeniť a podľa svojho výhradného uváženia. Poskytneme používateľom oznámenie o podstatných zmenách tejto dohody (i) zaslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, ktoré nadobudne účinnosť okamžite po našom odoslaní tohto e-mailu, alebo (ii) prostredníctvom našej webovej stránky najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny uverejnením oznámenia na našej domovskej stránke. Nepodstatné zmeny tejto dohody nadobudnú účinnosť okamžite. Odporúčame návštevníkom, aby na tejto stránke často kontrolovali akékoľvek zmeny tejto dohody. Vaše ďalšie používanie Služby po dátume účinnosti revidovanej verzie tejto Zmluvy predstavuje váš súhlas s jej podmienkami.

 

 1. Zmiešaný, Táto dohoda sa riadi zákonmi Kalifornie. Vy a vy sami ste zodpovední za všetky záväzky, s ktorými súhlasíte na základe tejto zmluvy. Ak sa podieľame na zlúčení alebo ak sme zakúpení, môžeme túto Zmluvu previesť, pokiaľ sú vaše práva chránené. S týmito podmienkami môžete súhlasiť iba vtedy, ak ste vo svojom štáte schopní vytvoriť záväznú zmluvu. Tieto podmienky vrátane našich zásad ochrany osobných údajov sú úplnou dohodou medzi nami a neuplatňujú sa žiadne iné podmienky.

 

 1. Vládny zákon. Pokiaľ nie je v príslušných právnych predpisoch stanovené inak, táto dohoda medzi vami a spoločnosťou Stumari a akýkoľvek prístup alebo používanie webovej stránky alebo služby sa riadia federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi štátu Kalifornia, bez ohľadu na to, na kolízne normy. Vy a spoločnosť Stumari súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii a miestnemu konaniu súdov, ktoré sa nachádzajú v meste San Francisco v Kalifornii, s výnimkou prípadov uvedených nižšie v tejto dohode.

 

 1. Oddeliteľnosť. Ak sa ktorákoľvek časť tejto dohody považuje za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť dohody sa bude vykladať tak, aby odrážala pôvodný zámer strán. Zostávajúce časti zostanú v plnej sile a účinku. Akékoľvek nedodržanie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody zo strany Stumari sa nebude považovať za zrieknutie sa nášho práva na vymáhanie tohto ustanovenia. Naše práva vyplývajúce z tejto dohody zostanú v platnosti aj po ukončení tejto dohody.

 

 1. Obmedzenie doby konania. Súhlasíte s tým, že akákoľvek príčina konania, ktorá súvisí alebo súvisí s vaším vzťahom so spoločnosťou Stumari, musí začať do jedného roka po vzniku príčiny. V opačnom prípade je takáto príčina konania natrvalo vylúčená.

 

 1. Arbitráž. Ak by medzi vami a spoločnosťou Stumari vznikol spor, radi by sme vám poskytli neutrálne a nákladovo efektívne prostriedky na rýchle vyriešenie sporu. Z tohto dôvodu sa ktorákoľvek strana môže v súvislosti s akýmkoľvek nárokom (okrem nárokov na súdny príkaz alebo spravodlivý opravný prostriedok alebo nárokmi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva) podľa tejto dohody rozhodnúť, že akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe tejto dohody, vyrieši prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania bez účasti na konaní. Strana, ktorá si zvolila arbitráž, ju musí iniciovať prostredníctvom zavedeného poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov („ADR“), na ktorom sa strany vzájomne dohodnú. Poskytovateľ ARS a strany musia dodržiavať tieto pravidlá: a) rozhodcovské konanie sa uskutoční podľa uváženia strany, ktorá žiada o nápravu, telefonicky, online alebo výlučne na základe písomných podaní; b) rozhodcovské konanie nebude zahŕňať žiadne osobné vystúpenie strán alebo svedkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak; a c) každý rozsudok o náleze vynesený arbitrom možno podať na ktoromkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou.

 

 1. Non-Prevoditeľnosť. Stumari môže postúpiť alebo delegovať tieto Podmienky používania a / alebo Zásady ochrany osobných údajov Stumari, úplne alebo čiastočne, na akúkoľvek osobu alebo subjekt kedykoľvek s vaším súhlasom alebo bez neho. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stumari nemôžete postúpiť ani delegovať žiadne práva ani povinnosti podľa Podmienok používania alebo Zásad ochrany osobných údajov a akékoľvek neoprávnené postúpenie a delegovanie vami je neplatné.

 

 1. Nadpisy a zhrnutia oddielov nezáväzné. V rámci tejto dohody každá časť obsahuje názvy a stručné zhrnutia nasledujúcich zmluvných podmienok. Názvy týchto častí a stručné zhrnutia nie sú právne záväzné.

 

 1. Úplná dohoda. Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami ochrany osobných údajov na adrese https://www.Stumari.com/privacypolicy predstavujú úplné a výhradné vyhlásenie o dohode medzi vami a spoločnosťou Stumari. Táto dohoda nahrádza akýkoľvek návrh alebo predchádzajúcu dohodu ústne alebo písomne ​​a všetky ďalšie komunikácie medzi vami a spoločnosťou Stumari týkajúce sa predmetu tejto dohody. Túto dohodu možno zmeniť iba písomnou zmenou a doplnením podpísaným oprávneným výkonným orgánom spoločnosti Stumari alebo zverejnením revidovanej verzie spoločnosťou Stumari.

 

 1. Oprávnenie na uzatvorenie zmluvy. Prehlasujete a zaručujete, že ak ste jednotlivec, máte zákonný vek na vytvorenie záväznej zmluvy; alebo že ak sa registrujete v mene subjektu, máte oprávnenie uzavrieť a zaväzovať subjekt k týmto Podmienkam používania a zaregistrovať sa pre Službu.

 

Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania, porozumeli Podmienkam používania a budete týmito podmienkami viazaní.

 

Stumari, LLC. Podmienky používania

Účinné od 11. júla 2018

Zhrnutie podmienok používania

Pre vaše pohodlie ponúka Stumari toto zhrnutie našich Podmienok používania v nezáväznom súhrnnom formáte, ako aj úplné právne záväzné podmienky použitia, ktoré nasledujú bezprostredne po tomto zhrnutí podmienok používania. Pochopte, prosím, to nie je úplná osnova Podmienok používania Stumari; je ukážkou významných práv a povinností používateľa. Pozorne si prečítajte celý dokument Podmienky používania. Ďalej upozorňujeme, že prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky Stumari vyjadrujete súhlas s tým, že sa stanete viazanými našimi úplnými Podmienkami používania, ktoré sú uvedené bezprostredne po zhrnutí Podmienok používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami našich úplných Podmienok použitia, potom nemusíte mať prístup na webovú stránku Stumari alebo využívať ktorúkoľvek z našich služieb.

 • Stumari poskytuje platformu pre spoluprácu a komunikáciu medzi právnikmi („Konzultanti“) a Užívateľmi, ktorí hľadajú právnu pomoc („Právni klienti“). Stumari nie je právnická firma, advokátska kancelária alebo agentúra sprostredkujúca zamestnanie a nezaručuje výsledky. Používajte spoločnosť Stumari zodpovedne a viac informácií o našich službách nájdete v časti 2 nižšie.

 

 • Zodpovedáte za bezpečnosť svojho účtu a za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú na vašom účte. Prečítajte si viac o zodpovednosti používateľov v časti 3 nižšie.

 

 • Určité správanie, napríklad použitie služby na nezákonnú činnosť, nie je na Stumari povolené. Prečítajte si viac o správaní používateľov v oddiele 4 nižšie.

 

 • Určitý obsah, ako napríklad ohrozenie príspevkov alebo obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej strany, nie je v Stumari povolený. Spoločnosť Stumari má právo odstrániť obsah generovaný používateľmi, ktorý porušuje naše pravidlá. Prečítajte si viac o obsahu generovanom používateľmi v oddiele 5 nižšie.

 

 • Určité špeciálne podmienky upravujú poradcovských používateľov spoločnosti Stumari. Napríklad:
 • Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari.
 • So spoločnosťou Stumari sa nevytvára žiadny vzťah právnik - klient a nevzniká žiadna povinnosť mlčanlivosti prostredníctvom používania webovej stránky Stumari vrátane zverejňovania pracovných miest.
 • Vzťah medzi advokátom a klientom sa môže vytvoriť použitím služby medzi legálnymi klientmi a konzultantskými používateľmi.
 • Konzultanti sú výhradne zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky informácie, žiadosti alebo reklamy, ktoré zverejňujú na webovej stránke Stumari, boli v súlade so všetkými platnými zákonmi a pravidlami profesionálneho správania.
 • Spoločnosť Stumari neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, kvalifikáciu alebo kvalitu poradcov, ktorí môžu byť uvedení na našej webovej stránke.

 

 • Konzultanti môžu slobodne vytvárať a udržiavať profil na webových stránkach Stumari. Zatiaľ čo spoločnosť Stumari vyvíja komerčne primerané úsilie na potvrdenie licencie konzultanta používateľa na vykonávanie právnych predpisov, spoločnosť Stumari sa nevyjadruje k základným znalostiam alebo kvalifikáciám konzultanta.
 • Konzultant sa môže stať „overeným konzultantom“ poskytnutím Stumari s dodatočným overením, že je aktívnym, licencovaným právnikom a je v dobrej kondícii na vykonávanie zákonov. Používatelia s overeným poradcom môžu platiť aj poplatok za prístup k ďalším službám Stumari a nástrojom na správu praxe. Spoločnosť Stumari neschvaľuje ani neodporúča konzultujúcich používateľov a je zodpovednosťou zákonného klienta, aby prijal preventívne opatrenia skôr, ako najme konzultanta na legálnu prácu.
 • Za právne klientov sa neplatia žiadne požiadavky, aby mohli zverejniť žiadosť o prácu na Stumari alebo použiť akýkoľvek z online nástrojov alebo dokumentov Stumari. Na faktúry zaplatené prostredníctvom Stumari sa môže vzťahovať poplatok za služby alebo spracovanie (napr. Poplatok za kreditnú kartu).

 

Prečítajte si viac o konzultantských užívateľoch v časti 6 nižšie.

 

 • Spoločnosť Stumari dodržiava ustanovenia o bezpečnom prístave podľa zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (Digital Millennium Copyright Act). Ak sa domnievate, že materiály umiestnené na Stumari alebo s nimi súvisia, porušujú vaše autorské práva, odporúčame vám, aby ste to oznámili spoločnosti Stumari v súlade so zásadami spoločnosti Stumari o zákone o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (Millennium Copyright Act). Prečítajte si viac o politike DMCA spoločnosti Stumari v časti 8 nižšie.
 • Stumari vám môže v rámci svojej služby poslať e-mail. Môžete sa odhlásiť z e-mailovej komunikácie. Prečítajte si viac o e-mailovej komunikácii v oddiele 10 nižšie.
 • Spoločnosť Stumari môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Spoločnosť Stumari vás však bude informovať o významných zmenách podmienok uverejnením oznámenia na svojej domovskej stránke a / alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste spoločnosti Stumari poskytli pri registrácii. Prečítajte si viac o úprave týchto podmienok používania v časti 17 nižšie.
 • Viac informácií o právach používateľov produktu Stumari nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stumari.

 

Ďalšie informácie nájdete v úplných podmienkach.

 

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Stumari ako platformu pre svoje právne skúsenosti. Nasledujúce Podmienky používania upravujú akékoľvek použitie Služby prostredníctvom Webu umiestneného na https://www.Stumari.co a všetok obsah, služby a produkty dostupné na Webe alebo prostredníctvom Webu. Chápeme, že prečítanie zmlúv o podmienkach používania je fuškou, ale pred použitím webovej stránky Stumari si ju pozorne prečítajte. Diskutuje o povahe Stumariho služby; pravidlá, ktoré spoločnosť Stumari očakáva od používateľov pri dodržiavaní našich webových stránok a ich služieb; vzťah medzi Stumari, našimi užívateľmi a našimi konzultantmi; a právne podrobnosti, ktoré kontrolujú tieto pravidlá a vzťahy. Pretože ide o takú dôležitú zmluvu medzi nami a vami, našimi používateľmi, pokúsili sme sa ju čo najjasnejšie a najpríjemnejšie zladiť.

 

Vstupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webovej stránky súhlasíte s tým, že sa stanete viazaní podmienkami tejto dohody. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani využívať žiadne z našich služieb. Táto webová stránka je k dispozícii iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

______________________________________________________________________

 

Podmienky používania Stumari

 

Definícia. Nasledujúce výrazy sa používajú v týchto Podmienkach používania a majú špecifický význam. Mali by ste vedieť, čo jednotlivé pojmy znamenajú.

 

 1. Pojem „služba“ sa vzťahuje na služby poskytované spoločnosťou Stumari, okrem iného vrátane prístupu k online komunite spoločnosti Stumari; komunikačné nástroje; riešenia na správu a ukladanie dokumentov; a platobné služby. Stumari neposkytuje advokátsku službu ani nie je zamestnaneckou agentúrou. Poskytujeme priestor pre našich používateľov na stretnutie a výmenu informácií s našimi konzultantskými používateľmi.
 2. Pojem „zmluva“ (na ktorý sa v tomto dokumente môže odkazovať aj ako na „Podmienky používania“) kolektívne odkazuje na všetky podmienky a oznámenia obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente.
 3. „Webová stránka“ označuje webovú stránku spoločnosti Stumari umiestnenú na adrese https://www.Stumari.com, všetky podstránky a subdomény a všetok obsah, služby a produkty dostupné na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej.
 4. „Stumari“, „my“ a „nás“ sa vzťahujú na spoločnosť Stumari, Inc., ako aj na naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, dcérske spoločnosti, úradníkov a zamestnancov. Konzultanti nie sú súčasťou Stumari.
 5. „Používateľ“, „vy“ a „váš“ sa vzťahujú na osobu, spoločnosť alebo organizáciu, ktorá navštívila alebo používa webovú stránku a / alebo službu. Používateľ môže byť právnym klientom, konzultujúcim používateľom alebo oboma.
 6. „Konzultanti“ znamenajú registrovaných konzultantov v právnej oblasti, ktorí môžu prostredníctvom Služby komunikovať a poskytovať zmluvné alebo konzultačné práce právnym klientom alebo ostatným konzultantom. Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari. Viac informácií o konzultantských užívateľoch nájdete v časti 6 tejto dohody.
 7. „Právni klienti“ sa vzťahujú na 1) Používateľov, ktorí predkladajú žiadosti o konzultáciu používateľom konzultantov, ktorí poskytujú právne služby za poplatok („Pracovné miesta“); a 2) Používatelia, ktorí uzavrú zmluvu s konzultantskými používateľmi o dodatočnej práci, ktorá môže na účely nižšie uvedeného oddielu 7 zahŕňať trvalé zamestnanie nad rámec pôvodného zamestnania, ktorým sa vytvoril právny vzťah medzi klientom a právnym poradcom. Konzultanti Užívatelia môžu predkladať návrhy („Ponuky“) na tieto Pracovné miesta a môžu tiež ustanoviť podmienky vzťahu s Právnym klientom prostredníctvom podpísaného záväzkového listu alebo inej písomnej dohody. Ďalšie informácie o pracovných miestach, ponukách a právnych klientoch nájdete v časti 6 písm. B)
 8. „Obsah“ znamená obsah uvedený alebo zobrazený prostredníctvom webovej stránky vrátane, bez obmedzenia, textu, dokumentov, informácií, údajov, článkov, názorov, obrázkov, fotografií, grafiky, softvéru, aplikácií, videozáznamov, zvukových záznamov, zvukov, návrhov, funkcií, a ďalšie materiály, ktoré sú dostupné na webovej stránke. Obsah zahŕňa, bez obmedzenia, obsah generovaný používateľmi, ktorý môže predložiť ktorýkoľvek užívateľ Stumari (právny klient alebo konzultant).

 

 1. O službe Stumari.

Služba Stumari je platforma pre spoluprácu a komunikáciu medzi právnikmi a tými, ktorí hľadajú právnu pomoc. Služba Stumari poskytuje prístup k virtuálnej komunite profesionálnych konzultantov používateľov spoločnosti Stumari; ľahká spolupráca prostredníctvom nástrojov riadenia komunikácie Stumari; správa a ukladanie dokumentov; a jednoduché a bezpečné nástroje na platby a fakturáciu.

 

 1. Stumari nie je právnická firma. Stumari neposkytuje právne zastúpenie. Stumari neponúka žiadne právne poradenstvo, právne stanoviská, odporúčania, odporúčania alebo poradenstvo. Konzultanti nie sú zamestnancami alebo agentmi spoločnosti Stumari. Spoločnosť Stumari sa nezúčastňuje na dohodách medzi používateľmi ani na zastúpení používateľov. Spoločnosť Stumari v žiadnom prípade nemôže byť braná na zodpovednosť za konanie alebo opomenutie ktoréhokoľvek Konzultujúceho používateľa, ktorý pre vás vykonáva konzultačné služby.

 

 1. Stumari nie je advokátskou kanceláriou alebo agentúrou sprostredkovania práce. Stumari nie je právna poradenská služba alebo agentúra sprostredkujúca zamestnanie. Spoločnosť Stumari nevyberá ani neschvaľuje žiadneho individuálneho konzultantského používateľa, ktorý by poskytoval služby zákonnému klientovi. Aj keď spoločnosť Stumari vynakladá komerčne primerané úsilie na potvrdenie toho, že registrovaní konzultanti sú licencovanými právnikmi, neposkytujeme žiadnu záruku, záruku ani zastúpenie, pokiaľ ide o zákonnú spôsobilosť, spôsobilosť, kvalitu alebo kvalifikáciu žiadneho konzultanta. Spoločnosť Stumari nezaručuje ani nezaručuje, že konzultanti sú poistení v rámci profesionálnej zodpovednosti. Spoločnosť Stumari povzbudzuje právnych klientov, aby pred prijatím odborných rád preskúmali ktoréhokoľvek konzultanta.

 

 1. Stumari nezaručuje žiadnemu zo svojich používateľov. Stumari jednoducho poskytuje platformu, na ktorej môžu tí, ktorí hľadajú právnu pomoc, komunikovať a obchodovať s právnikmi. Spoločnosť Stumari neschvaľuje žiadneho zo svojich Konzultatívnych používateľov a neschvaľuje vyhlásenia, ktoré Konzultanti robia na platforme. Stumari nezastupuje, pokiaľ ide o kvalifikáciu poskytovateľov právnych služieb, ktorí nie sú právnikmi.

 

 1. Stumari nezaručuje výsledky. Právni klienti môžu z času na čas predkladať recenzie konzultantov; tieto preskúmania nepredstavujú záruku, záruku ani predikciu, pokiaľ ide o výsledok akejkoľvek budúcej právnej záležitosti. Spoločnosť Stumari nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah generovaný používateľom ani za právne rady, s ktorými sa stretnete na webe alebo prostredníctvom webových stránok, a akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na obsah generovaný používateľmi alebo právne poradenstvo je výlučne na vaše vlastné riziko.

 

 1. Použitie Stumari nevytvára vzťah advokát-klient so spoločnosťou Stumari. Stumari neponúka právne poradenstvo ani služby. Účelom akéhokoľvek použitia služby Stumari nie je a nie je vytváranie vzťahov medzi advokátom a klientom. Akákoľvek komunikácia cez Stumari nesmie byť považovaná za dôvernú. Stumari nezodpovedá za konanie alebo opomenutie ktoréhokoľvek konzultanta, ktorý pre vás vykonáva konzultačné služby.

 

 

 1. Povinnosti používateľov. Vy a vy sami ste zodpovední za svoj účet a za všetko, čo sa stane počas prihlásenia do účtu alebo jeho používania. Za vašu bezpečnosť nesiete zodpovednosť.

 

 1. Zabezpečenie používateľského účtu. Ak sa zaregistrujete pre službu, vytvoríte si osobný účet, ktorý obsahuje jedinečné používateľské meno a heslo na prístup k službe a na prijímanie správ od Stumari. Zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa na účte vyskytnú, a za všetky ďalšie kroky, ktoré sa podniknú v súvislosti s týmto účtom. Zaväzujete sa, že budete spoločnosť Stumari okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Nezodpovedáme za žiadne záväzky, straty ani škody, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávneného použitia vášho počítača, mobilného zariadenia alebo iného výpočtového zariadenia a / alebo účtu. “

 

 1. Vzťah s konzultantmi. Pretože nemôžeme zaručiť vhodnosť ktoréhokoľvek z našich konzultujúcich používateľov pre vaše konkrétne potreby, odporúčame legálnym klientom, aby pred prijatím odborných rád preskúmali ktoréhokoľvek konzultanta. Právni klienti môžu tiež požiadať o písomnú zmluvu o právnej spolupráci, v ktorej uvedú podmienky, rozsah, obmedzenia a podmienky zastúpenia.

 

 1. Bez spoliehania sa na obsah generovaný používateľmi. Obsah generovaný používateľom zverejnený na webe, napríklad blogové príspevky, sa poskytuje iba na informačné účely bez akejkoľvek záruky, že obsah generovaný používateľom je pravdivý, správny alebo presný. Obsah vytvorený používateľmi nenahrádza odborné právne poradenstvo ani nevyžiada ponuku právneho poradenstva v súvislosti s konkrétnymi skutočnosťami. Mali by ste sa zdržať alebo vzdať sa hľadania právneho poradenstva alebo ignorovania profesionálneho právneho poradenstva založeného na obsahu generovanom používateľmi. Oneskorenie pri vyhľadávaní takejto právnej rady by mohlo mať za následok vzdanie sa akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste mohli mať, v závislosti od uplatniteľného (-ých) predpisu (-ov) premlčania. Obsah generovaný používateľmi nie je regulovaný žiadnym štátnym ani národným advokátskym združením.

 

 1. Dodržiavanie zákonov. Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte oprávnenie sa zaviazať sa k tejto dohode a máte vo svojej jurisdikcii zákonný vek; (ii) vaše používanie Služby bude výlučne na účely, ktoré sú povolené touto Zmluvou; (iii) vaše používanie služby neporuší ani nezneužije práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany; a (iv) vaše používanie služby bude v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi a federálnymi zákonmi, pravidlami a predpismi a so všetkými ostatnými politikami spoločnosti Stumari.

 

 1. Použitie a vykonávanie obmedzení, Službu máte dovolené používať, pokiaľ dodržíte niekoľko základných pravidiel. Nasledujúce Obmedzenia používania a Obmedzenia správania sú základné pravidlá, ktoré používatelia očakávajú pri používaní Služby. Za obsah, ktorý uverejňujú naši používatelia, nezodpovedáme. Ak je to potrebné, máme právo zatvoriť účty.
 2. Zakázaný obsah. Súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nebudete prenášať žiaden obsah (vrátane softvéru, textu, obrázkov alebo iných informácií), ktorý
 3. je nezákonná alebo propaguje nezákonnú činnosť
 4. hanobí, obťažuje, zneužíva, vyhráža alebo podnecuje násilie voči jednotlivcovi alebo skupine

iii. je pornografický, diskriminačný alebo inak prenasleduje alebo zastrašuje jednotlivca alebo skupinu na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnicity, veku alebo zdravotného postihnutia

 1. je spam, je generovaný strojom alebo náhodne, predstavuje neoprávnenú alebo nevyžiadanú reklamu, reťazové listy, akúkoľvek inú formu neoprávneného získavania alebo akúkoľvek formu lotérie alebo hazardných hier;
 2. obsahuje alebo inštaluje akékoľvek vírusy, červy, malware, trójske kone alebo iný obsah, ktorý je určený alebo určený na narušenie, poškodenie alebo obmedzenie fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo na poškodenie alebo získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek údajom alebo ďalšie informácie akejkoľvek tretej strany;
 3. porušuje akékoľvek vlastnícke právo ktorejkoľvek strany vrátane patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva, autorských práv, práva na publicitu alebo iných práv

VII. vydáva sa za inú osobu alebo subjekt, vrátane ktoréhokoľvek z našich zamestnancov alebo zástupcov; alebo

VIII. porušuje súkromie akejkoľvek tretej strany.

 

 1. Používatelia musia mať viac ako 18 rokov. Prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť Stumari nezacieluje náš obsah na deti alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov a v našej službe nepovoľujeme žiadnych používateľov mladších ako 18 rokov. Ak sa dozvieme o ktoromkoľvek používateľovi mladšom ako 18 rokov, okamžite ukončíme jeho účet.

 

 1. Žiadna zodpovednosť za interakcie používateľa; Stumari môže monitorovať interakcie. Akákoľvek zodpovednosť, strata alebo poškodenie, ku ktorému dôjde v dôsledku akýchkoľvek interakcií používateľa, vrátane, okrem iného, ​​zverejňovania pracovných miest, ktoré zadáte alebo dostanete v dôsledku používania služby, je výlučne na vás. Podľa nášho uváženia môžeme my alebo technológia, ktorú využívame, monitorovať a / alebo zaznamenávať vaše všeobecné interakcie so Službou, aj keď nie sú to konkrétne právne vzťahy.

 

 1. Právo na zrušenie účtov. Máme právo (aj keď nie povinnosť) na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či je akékoľvek správanie používateľa vhodné alebo či je v súlade s týmito podmienkami používania, alebo ukončiť alebo odmietnuť prístup a použitie služby ktorémukoľvek používateľovi za akýchkoľvek okolností dôvod, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Obsah generovaný používateľmi. Vlastníte svoj obsah, ale nám naň dávate určité práva, aby sme mohli zobrazovať a zdieľať váš príspevok. Ak je to potrebné, máme právo odstrániť obsah.

 

 1. Zodpovednosť za obsah generovaný používateľmi. Počas používania Služby („Obsah generovaný používateľmi“) môžete vytvárať obsah, písaný alebo inak. Ste výhradne zodpovední za obsah a akékoľvek škody spôsobené akýmkoľvek obsahom generovaným používateľom, ktorý uverejňujete, odovzdávate, odkazujete alebo inak sprístupňujete prostredníctvom služby, bez ohľadu na formu tohto obsahu. Akákoľvek zodpovednosť, strata alebo poškodenie, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu generovaného používateľom, ktorý sprístupníte alebo k nemu získate prístup prostredníctvom svojho používania služby, je výlučne na vás. Nie sme zodpovední za akékoľvek verejné zobrazenie alebo zneužitie vášho obsahu generovaného používateľmi.

 

 1. Právo na príspevok. Vyhlasujete a zaručujete, že máte právo zverejniť všetok obsah vytvorený používateľmi, ktorý odošlete. Osobitne zaručujete, že ste úplne dodržiavali všetky licencie tretích strán týkajúce sa obsahu generovaného používateľmi a že ste podnikli všetky kroky potrebné na to, aby koncovým používateľom poskytli všetky požadované podmienky.

 

 1. Stumari môže upravovať alebo odstraňovať obsah. Máme právo (aj keď nie povinnosť) na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či je akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi vhodný a či je v súlade s týmito podmienkami používania, alebo odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý podľa nášho rozumného názoru , porušuje akékoľvek pravidlá spoločnosti Stumari alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivá, nevhodná alebo nevhodná. Spoločnosť Stumari si ďalej vyhradzuje právo na formátovanie a úpravy a meniť spôsob, akým sa na webe zobrazuje obsah generovaný používateľmi.

 

 1. Vlastníctvo obsahu generovaného používateľom. S výnimkou obsahu, ktorý pochádza od spoločnosti Stumari, nenárokujeme vlastníctvo žiadneho obsahu, ktorý sa prenáša, ukladá alebo spracúva vo vašom účte. Ponechávate si vlastníctvo, kontrolu a zodpovednosť za obsah generovaný používateľmi, ktorý uverejňujete. Prístup k svojmu obsahu generovanému používateľom môžete riadiť prostredníctvom nastavení vo vašom používateľskom účte.

 

 1. Udelenie licencie. Iba na to, aby spoločnosť Stumari mohla primerane používať obsah, ktorý ste nahrali do služby bez toho, aby ste porušili akékoľvek práva, ktoré k nej máte, udeľujete nám nasledujúce práva: zverejnením akéhokoľvek obsahu prostredníctvom webovej stránky výslovne udeľujete spoločnosti Stumari a našim nástupcom celosvetovo, sublicencovateľnú, úplnú - bezplatná a nevýhradná a nevýhradná licencia na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, úpravu, prispôsobenie, distribúciu a vykonávanie obsahu v súvislosti s obchodným účelom spoločnosti Stumari. Táto licencia neudeľuje spoločnosti Stumari právo predávať obsah generovaný používateľmi alebo inak distribuovať mimo našich webových stránok. Táto licencia sa skončí v okamihu odstránenia obsahu z webovej stránky.

 

 1. Konzultanti. Konzultanti sú nezávislí právnici, ktorí ponúkajú potenciálnym klientom právnu službu. Nie sú zamestnancami spoločnosti Stumari.

 

 1.     Žiadny vzťah medzi advokátom a klientom prostredníctvom používania webových stránok. Používanie webovej stránky Stumari nesmie vytvárať vzťah advokát-klient s používateľmi konzultantov. Informácie zverejnené alebo sprístupnené na Webových stránkach alebo prostredníctvom Webových stránok vrátane, okrem iného, ​​akýchkoľvek odpovedí na právne otázky zverejnené na Webových stránkach; informácie v príručkách a dokumentoch spoločnosti Stumari; informácie zverejnené na webovej stránke; alebo informácie zaslané nevyžiadanou správou používateľovi nie sú určené ako právne poradenstvo, nie sú dôverné a nevytvárajú vzťah medzi advokátom a klientom. Považuje sa za obsah generovaný používateľmi.

 

 1. Vzťah medzi advokátom a klientom prostredníctvom využívania služieb. Vzťah medzi advokátom a klientom môže byť vytvorený iba používaním Služby medzi používateľmi a konzultantmi. Legálni klienti môžu zverejňovať pracovné miesta prostredníctvom služby. Konzultujúci používatelia môžu predložiť ponuky a rokovať o podrobnostiach týchto pracovných miest pred ich prijatím. Po prijatí je rozsah zastúpenia Konzultančného používateľa prísne obmedzený na záležitosti dohodnuté v ponuke, pokiaľ právny klient a Konzultant Užívateľ následne formálne neuzavrie svoje dojednanie prostredníctvom podpísaného záväzkového listu alebo inej písomnej dohody, v takom prípade by posledná písomná dohoda majú prednosť pred skôr prijatým návrhom. Ponuka nie je náhradou osobnej alebo telefonickej konzultácie s právnym zástupcom, ktorý má licenciu na vykonávanie vašej jurisdikcie v súvislosti s vašim konkrétnym právnym problémom, a nemali by ste sa spoliehať na informácie uvedené v ponuke ako právne poradenstvo. Stumari vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany súkromia Ponuky a iných osobných správ v našej Službe, nemôže však zaručiť dôvernosť. Komunikácia vyžadujúca dôvernosť by sa mala uskutočňovať mimo služby Stumari, napríklad telefonicky.

 

 1. Povinnosti používateľov. Konzultanti sú výhradne zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky informácie, ponuky alebo reklamy, ktoré zverejňujú alebo umiestňujú na webovú stránku, vrátane, bez obmedzenia na obsah generovaného používateľom, a všetka komunikácia, ktorú môžu mať s potenciálnymi klientmi prostredníctvom webovej stránky alebo služby, boli v úplnom súlade s všetky príslušné zákony a pravidlá profesionálneho správania vrátane tých, ktoré sa týkajú neoprávneného konania v oblasti práva a tých, ktoré upravujú formu, spôsob alebo obsah komunikácie s klientmi, reklamu alebo iné záležitosti.

 

 1. Platba konzultujúcich používateľov. Určité špecifické podmienky sa vzťahujú na používateľov Konzultácie a platby.

 

 1.          Stumari nie je zmluvnou stranou. Legálni klienti môžu uzatvárať zmluvy s používateľmi konzultantov prostredníctvom zverejňovania a prijímania pracovných miest. Takéto zmluvy sú výlučne medzi legálnym klientom a konzultujúcim používateľom. Spoločnosť Stumari nebude zmluvnou stranou žiadnych zmlúv o pracovné miesta predložených prostredníctvom našej služby, pokiaľ nie sú vyslaní úradníkom Stumari. Stumari uľahčuje tieto zmluvy tým, že dodáva platformu pre správu komunikácie a platobné nástroje.

 

 1.         Všetky poplatky za právne poplatky sa platia používateľom konzultantov. Stumari neposkytuje právne služby a neplatí sa za právne služby. Platby uskutočňované konzultantským používateľom prostredníctvom fakturačnej platformy Stumari sa prevádzajú priamo na platobný účet konzultanta, znížený o všetky súvisiace poplatky za služby a spracovanie (napr. Poplatky za kreditné karty).

 

iii. Konzultanti budú dostávať platby prostredníctvom služby za všetky transakcie používateľov. Konzultanti, ktorí dostávajú úlohy prostredníctvom služby, dostanú platby prostredníctvom služby za všetky transakcie súvisiace s týmto používateľom, vrátane následných transakcií, ktoré nevyhnutne nesúvisia s pôvodnou úlohou. Ak právny klient nie je ochotný alebo schopný uskutočniť platbu prostredníctvom služby Stumari, užívateľ konzultant súhlasí s tým, že informuje spoločnosť Stumari o akýchkoľvek nových platobných podmienkach. Platba legálnym klientom používateľovi konzultantovi, uskutočnená mimo služby bez predchádzajúceho oznámenia spoločnosti Stumari, predstavuje úplné vzdanie sa oboch záruk ochrany platieb / ochrany sporov zo strany oboch strán, ako je uvedené v oddieloch 14 a 15 nižšie, aj keď sa môžu týkať predchádzajúcich platby uskutočnené v rámci služby.

 

 1. Propagačné kódy a kredity. Spoločnosť Stumari môže podľa vlastného uváženia vytvárať propagačné kódy, ktoré môžu byť vyplatené na účet alebo iné funkcie alebo výhody súvisiace so službami konzultanta, s výhradou nasledujúcich podmienok a akýchkoľvek ďalších podmienok, ktoré spoločnosť Stumari zavádza pre každý propagačný kód ( „Propagačné kódy“). Určité špecifické podmienky sa vzťahujú na používateľov Konzultácie a platby.
 2.          Používanie propagačných kódov neznamená vzťah medzi advokátom a klientom. Zákonní klienti môžu z času na čas mať prístup k zľavám poskytovaným spoločnosťou Stumari, ktoré čiastočne využívajú prostriedky spoločnosti Stumari na úhradu časti právnych poplatkov, ktoré platia právni klienti konzultujúcim používateľom. Použitie takýchto kupónov neznamená žiadny vzťah medzi advokátom a klientom medzi spoločnosťou Stumari a používateľmi konzultantov, ak sa kupón používa na platené faktúry od zákonného klienta.
 3. Propagačné kódy musia používať zamýšľané publikum, na určený účel a zákonným spôsobom.

 

Propagačné kódy sa nesmú kopírovať, predávať alebo prevádzať akýmkoľvek spôsobom, ani sprístupňovať širokej verejnosti (či už sú zverejnené na verejnom fóre alebo inak), pokiaľ to spoločnosť Stumari výslovne nepovoľuje. Propagačné kódy nemajú žiadnu peňažnú hodnotu a spoločnosť Stumari môže z akéhokoľvek dôvodu pred akýmkoľvek použitím vypršať ich platnosť alebo ich vyradiť z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Stumari si vyhradzuje právo zadržať alebo odpočítať kredity alebo iné vlastnosti alebo výhody získané použitím propagačných kódov vami alebo akýmkoľvek iným používateľom v prípade, že spoločnosť Stumari zistí alebo sa domnieva, že použitie alebo uplatnenie propagačného kódu bolo chybné, podvodné, nezákonné alebo porušujúce príslušné podmienky propagačného kódu.

 

 1. Užívateľské ponuky zamestnania pre konzultujúcich používateľov.

 

7.1      Úspešný poplatok za zamestnanie.  V prípade, že konzultant Užívateľ akceptuje ponuku zamestnania („Kryté zamestnanie“), ktorú Používateľ (každý, „Užívateľ zamestnávateľa“), či už na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, počas alebo v rámci osemnástich (18) mesiacov (takéto obdobie, ďalej len „Obdobie krytej ponuky“) po tom, čo Konzultant Užívateľ začne počiatočnú Úlohu pre tohto Používateľa (každá „Objemová ponuka“), platia nasledujúce podmienky:

 

 1. Pre konzultantov.

Každý konzultant Užívateľ súhlasí s tým, že (1) ak dostanete Krytú ponuku, musíte okamžite informovať spoločnosť Stumari o svojom pôvodnom dátume Krytého zamestnania („Dátum začiatku“) a kľúčové podmienky takejto Krytej ponuky (a okamžite to písomne ​​oznámiť Stumari tento dátum začiatku alebo podmienky ponuky sa môžu kedykoľvek zmeniť), (2) poskytnete spoločnosti Stumari (a) kópiu úplne vykonanej Krytej ponuky alebo (b) vyhotovia dokument medzi vami, užívateľom zamestnávateľa a Stumari, v ktorom je uvedený materiál podmienky zamestnania, okrem iného dátum začatia práce a kompenzácie, okamžite po podpísaní ponuky ponuky krytého zamestnania medzi vami a používateľom zamestnávateľa („dátum účinnosti“), ako to písomne ​​požaduje spoločnosť Stumari, a (3) vy po ukončení svojho zamestnania ako zamestnanec bezodkladne písomne ​​oznámi Stumari v prípade, že (a) užívateľ zamestnávateľa ukončí vaše kryté zamestnanie na základe neuspokojivého výkonu do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, keď vaše kryté zamestnanie alebo (b) dobrovoľne ukončíte svoje kryté zamestnanie do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, keď začalo vaše kryté zamestnanie. V prípade, že sa pred dátumom začatia vy alebo užívateľ zamestnávateľa rozhodnete nezačať pracovnoprávny vzťah zamýšľaný v ponuke s krytím, musíte o tom písomne ​​informovať spoločnosť Stumari.

 

 1. Pre zamestnávateľov.

Keď Konzultant Užívateľ akceptuje vašu Krytú ponuku, súhlasíte s tým, že zaplatíte Stumari poplatok za úspech (každý, „Úspešný poplatok“) rovnajúci sa nasledujúcemu percentuálnemu podielu základného platu Konzultačného používateľa stanoveného v Zakrytej ponuke („Základná cena Konzultančného používateľa“). Mzda “), ktorej výška je splatná najneskôr do tridsiatich (30) dní po dátume začatia a inak v súlade s prvou vetou každého oddielu 13.b. a oddiel 13.d. tejto zmluvy:

Ak sa dátum začatia vyskytne v nasledujúci počet dní po začiatku počiatočného počtu zamestnávateľov, konzultantov, konzultantov a konzultantov pracovných ponúk, platový pomer

1-182 dní 15%

183 - 365 dní 10%

366 - 550 dní 5%

≥ 551 dní 0%

 

Prijatím týchto podmienok používania zamestnávateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Stumari je oprávnená okamžite fakturovať účet zamestnávateľa používateľa za všetky úspešné poplatky splatné spoločnosti Stumari podľa tohto článku a že nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie ani súhlas.

 

 

7.2 Ustanovenia o poplatkoch za úspech.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade sporu o poplatok za úspech, ak užívateľ zamestnávateľa môže pred použitím webovej stránky a / alebo služby spoločnosti Stumari (napr. Konzultant používateľa) preukázať, že zamestnávateľ mal aktívny proces (ako je definované nižšie) s konzultantským používateľom. ak už začal proces rozhovoru s užívateľom zamestnávateľa a tento proces nebol ukončený, alebo ak užívateľ zamestnávateľa dostal životopis konzultanta od agentúry práce alebo riaditeľa zamestnania a bol zamestnávateľom aktívne zvažovaný), môže byť užívateľ zamestnávateľa oslobodené od platenia poplatku za úspech. Konečné rozhodnutie o tom, či užívateľ zamestnávateľa za prijatú krytú ponuku dlhuje poplatok za úspech, však zostáva na uvážení spoločnosti Stumari. Na účely tejto dohody sa pod pojmom „aktívny proces“ rozumie nepretržitá priama interaktívna komunikácia v aktívnom náborovom alebo náborovom kontexte, ak sa rozhodnutie o pozastavení alebo zamietnutí uchádzača neprijalo do troch (3) mesiacov pred použitím. webovú stránku a / alebo služby pre konzultanta, ktoré existujú v systéme sledovania žiadateľov zamestnávateľa alebo ktoré boli predložené náborovou agentúrou.

 

Ak ste ZAMESTNÁVATEĽ, ktorý používa našu webovú stránku a / alebo službu, súhlasíte s týmito ustanoveniami o poplatkoch za úspech. Ak s niektorým z týchto ustanovení nesúhlasíte, zrušte prosím okamžite svoj účet a prestaňte používať našu webovú stránku a služby VÁŠ POVINNOSŤ PLATIŤ ŽIADNE ÚSPORY POPLATKOV ZA PRESKÚMANIE ŽIADNEHO UKONČENIA ALEBO ZMENY TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA. Ak užívateľ zamestnávateľa obchádza naše stránky a / alebo služby po zistení konzultanta používateľa prostredníctvom našej stránky a / alebo služieb a následne si prenajme tohto konzultanta, bude zamestnávateľovi vyúčtovaný poplatok za úspešné vykonanie rovnajúci sa 25% základného platu konzultanta. Užívateľ a Stumari môžu podľa vlastného uváženia ukončiť účet Stumari Užívateľského zamestnávateľa.

 

7.3      Náhrady.

 

Ak (a) užívateľ zamestnávateľa najme konzultanta používateľa a ukončí zamestnanie konzultanta používateľa na základe neuspokojivého výkonu do deväťdesiatich (90) dní od dátumu začiatku, (b) konzultant používateľa dobrovoľne ukončí svoje zamestnanie do deväťdesiatich (90) dní alebo (c) užívateľský konzultant nezačne zamestnávať, pretože sa zamestnávateľ alebo užívateľský konzultant rozhodne nezačať pracovný pomer uvedený v krytej ponuke (každý „udalosť ukončenia“) na základe písomného prijatia a potvrdenia z týchto informácií spoločnosť Stumari v plnej miere vráti zamestnávateľovi užívateľský poplatok za úspech súvisiaci s ukončujúcim konzultantom pre používateľov.

 

 1. Obsah tretej strany. Na webových stránkach spoločnosti Stumari môže byť obsah tretích strán, napríklad blogové príspevky napísané inými používateľmi alebo odkazy na iné webové stránky. Pretože nemôžeme kontrolovať tento obsah, nenesieme zodpovednosť za tento obsah ani za webové stránky, na ktoré môže tento obsah odkazovať.

 

 1. Prístup k obsahu tretích strán. Použitím služby budete mať prístup k obsahu patriacemu alebo pochádzajúcim od tretích strán („Obsah tretích strán“). Vaše používanie služby je pre spoločnosť Stumari súhlasom s prezentáciou tohto obsahu. Beriete na vedomie akúkoľvek zodpovednosť za vaše používanie obsahu tretích strán a preberáte na seba všetky riziká.

 

 1. Žiadna zodpovednosť za obsah tretích strán. V rámci Služby vám spoločnosť Stumari môže poskytnúť užitočné odkazy na webové stránky tretích strán, ako aj ďalšie formy obsahu tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované ako zdvorilostné pre predplatiteľov služieb. Nemáme kontrolu nad webovými stránkami alebo obsahom tretích strán ani propagačnými akciami, materiálmi, informáciami, tovarom alebo službami, ktoré sú na nich dostupné. Prepojením na takýto obsah nereprezentujeme ani nenaznačujeme, že prijímame alebo schvaľujeme, ani nie sme zodpovední za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek názorov, rád alebo vyhlásení strán iných ako Stumari. Nezodpovedáme za žiadny obsah tretích strán, ku ktorému sa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky. Ak sa rozhodnete opustiť webovú stránku a získať prístup k obsahu tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí, že naše zmluvné podmienky a pravidlá už neplatia. Mali by ste si preštudovať príslušné podmienky a zásady akéhokoľvek takéhoto obsahu vrátane postupov pri zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov.

 

 1. Žiadne oprávnenie na používanie obsahu tretích strán. Táto dohoda vás neoprávňuje na distribúciu, verejné zobrazovanie, verejné vystúpenie, sprístupnenie, zmenu alebo iné použitie akéhokoľvek obsahu tretích strán, okrem prípadov, keď to umožňujú podmienky spoločnosti Stumari.

 

 1. Porušenie autorských práv a Pravidlá DMCA. Ak sa domnievate, že materiál, ktorý sa nachádza na Stumari alebo s ním súvisí, porušuje vaše autorské práva, oznámte to Stumari v súlade s našimi Pravidlami zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami.

 

 1. Ukončenie opakovaných účtov Infringer. Spoločnosť Stumari rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a žiada, aby naši používatelia robili to isté. Podľa článku 17 USC 512 (i) amerického zákona o autorských právach ukončíme prístup používateľa na túto webovú stránku a jej používanie, ak je za vhodných okolností používateľ považovaný za opakovaného porušovania autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva. Stumari alebo iných. Môžeme ukončiť prístup pre účastníkov alebo používateľov, u ktorých sa zistí, že opakovane poskytujú alebo zverejňujú chránený obsah tretích strán bez potrebných práv a povolení.

 

 1. Oznámenia o stiahnutí podľa DMCA. Ak ste vlastníkom autorských práv alebo agentom vlastníka autorských práv a veríte v dobrej viere, že akékoľvek materiály poskytované v rámci Služby porušujú vaše autorské práva, môžete podať oznámenie podľa zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (pozri 17 USC 512) („DMCA“) zaslaním písomného oznámenia o odstúpení v správnom formáte písomne ​​určenému autorskému zástupcovi spoločnosti Stumari na čísle 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Reakcia na oznámenia DMCA o stiahnutí. Ak spoločnosť Stumari podnikne kroky v reakcii na oznámenie o porušení, pokúsi sa v dobrej viere kontaktovať stranu, ktorá takýto obsah sprístupnila, prostredníctvom najnovšej e-mailovej adresy, ktorú táto strana poskytla spoločnosti Stumari. Akékoľvek oznámenie o porušení zákona DMCA sa môže poslať strane, ktorá obsah sprístupnila, alebo tretím stranám, ako je napríklad ChillingEffects.org.

 

 1. Odpor voči oznámeniu. Ak sa domnievate, že váš obsah generovaný používateľom, ktorý bol odstránený z webových stránok, neporušuje autorské práva, alebo že máte oprávnenie od vlastníka autorských práv, zástupcu vlastníka autorských práv alebo v súlade so zákonom zverejňovať a používať vami odoslaný obsah na webovú stránku, môžete odoslať správne naformátovaný odpor voči oznámeniu agentovi spoločnosti Stumari pre autorské práva pomocou kontaktných informácií uvedených vyššie.

 

 1. Reakcia na odpor voči oznámeniu podľa zákona DMCA. Ak protioznámenie dostane agent autorských práv Stumari, Stumari môže poslať kópiu protioznámenia pôvodnej sťažujúcej sa strane a informovať takúto osobu, že môže obnovený obsah obnoviť do 10 pracovných dní. Pokiaľ vlastník autorských práv nepodá žalobu na súdny príkaz proti poskytovateľovi obsahu, členovi alebo používateľovi, odstránený obsah bude na webovej stránke obnovený do 10 až 14 pracovných dní od prijatia odporu voči oznámeniu.

 

 1. Oznámenie o duševnom vlastníctve. Spoločnosť Stumari si ponecháva všetky vlastníctva nášho duševného vlastníctva vrátane našich autorských práv, patentov a ochranných známok.

 

 1. Bez prevodu. Spoločnosť Stumari si ponecháva vlastníctvo všetkých práv duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu súvisiacich s webovou stránkou a službou vrátane príslušných autorských práv, patentov, ochranných známok a ďalších vlastníckych práv. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v spojení s webovou stránkou a službou môžu byť ochrannými známkami iných tretích strán. Táto Zmluva neprenesie na nás žiadne duševné vlastníctvo spoločnosti Stumari ani duševné vlastníctvo tretej strany a všetky práva, nároky a podiely na takomto vlastníctve (ako medzi stranami) zostanú výlučne u nás. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na základe tejto dohody.

 

 1. Konkrétne, Stumari, Stumari.com a všetky ostatné ochranné známky, ktoré sa objavujú, sú zobrazené alebo sa používajú na webe alebo v rámci služby, sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Stumari, Inc. podľa zvykového práva alebo ochranných známok. Tieto ochranné známky sa nesmú kopírovať. , stiahnuté, reprodukované, použité, pozmenené alebo distribuované akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stumari, s výnimkou neoddeliteľnej súčasti akejkoľvek autorizovanej kópie Obsahu.

 

 1. E-mailová komunikácia, Používame e-mail a elektronické prostriedky, aby sme boli v kontakte s našimi používateľmi.

 

 1. Vyžaduje sa elektronická komunikácia. Na zmluvné účely (i) súhlasíte s prijímaním oznámení od Stumari v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste zadali, alebo prostredníctvom Služby; a (ii) súhlasí s tým, že všetky Podmienky používania, dohody, oznámenia, zverejnenia a ďalšie oznámenia, ktoré vám spoločnosť Stumari poskytuje elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, ktoré by takáto komunikácia splnila, keby boli písomné. Táto časť nemá vplyv na vaše práva, na ktoré sa nemôžete vzdať práva.

 

 1. Právne upozornenie, ktoré musí Stumari napísať. Komunikácia uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo súkromného systému zasielania správ služby nepredstavuje právne upozornenie pre spoločnosť Stumari ani pre žiadnych z našich dôstojníkov, zamestnancov, agentov alebo zástupcov v situácii, keď sa oznámenie spoločnosti Stumari vyžaduje na základe zmluvy alebo iného zákona alebo nariadenia.

 

 1. Ukončenia. Túto dohodu môžete kedykoľvek zrušiť a svoj účet zatvoriť. Ukončenie služby Stumari nekončí vzťahmi alebo povinnosťami medzi advokátom a klientom.
 2. Túto dohodu môžete ukončiť. Ak si želáte ukončiť túto zmluvu alebo váš účet so Službou, môžete jednoducho prestať používať službu Stumari. Ak si želáte vymazať údaje svojho používateľského účtu, kontaktujte spoločnosť Stumari na adrese info@Stumari.com. Vaše informácie budeme uchovávať a používať podľa potreby na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania našich dohôd, ale s výnimkou právnych požiadaviek odstránime celý váš profil do 30 dní.

 

 1. Stumari môže ukončiť túto dohodu. Spoločnosť Stumari môže kedykoľvek ukončiť váš prístup na celú alebo akúkoľvek časť webovej stránky, a to bez udania dôvodu, s upozornením alebo bez neho, a to okamžite.

 

 1. Vzťahy medzi právnikom a prežitím klienta. Ukončenie vášho vzťahu so spoločnosťou Stumari nemá vplyv na váš vzťah s akýmkoľvek konzultantom alebo klientom, ktorého ste si prostredníctvom služby Stumari zachovali. Všetky právne, zmluvné a etické povinnosti, povinnosti a zodpovednosť pretrvávajú po ukončení vzťahu Stumari.

 

 1. Niektoré ustanovenia prežívajú. Všetky ustanovenia tejto dohody, ktoré by podľa svojej povahy mali zostať v platnosti po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ​​ustanovení o vlastníctve, vzdaní sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

 

 1. Platby a transakcie.

 

 1. Platobný proces. Platba bude spracovaná tak, ako je uvedené v návrhu a / alebo faktúre a odsúhlasené právnym klientom a konzultantom. Ak je práca (alebo jej časť, ako je vopred písomne ​​dohodnutá právnym klientom a konzultujúcim používateľom), označená ako dokončená konzultujúcim používateľom, Stumari informuje právneho klienta, že pracovná pozícia (alebo jej časť ako vopred dohodnutá) písomne ​​právnym klientom a konzultantom) je úplné. Zákonný klient potom musí zaplatiť dohodnutú sumu alebo požiadať o zmeny. Ak právny klient do 10 dní nepodnikne žiadne kroky, spoločnosť Stumari bude mať právo účtovať poplatok z kreditnej karty, bankového účtu alebo účtu PayPal právnickému klientovi v plnej výške dohodnutého poplatku alebo nespochybnenej faktúry vrátane príslušnej služby alebo spracovania poplatky. Právny klient môže predložiť spory týkajúce sa platby na adresu info@Stumari.com za predpokladu, že dodržiava ďalšie podmienky uvedené v časti 14 (Postupy riešenia sporov medzi používateľmi a právnymi klientmi - konzultantmi).

 

 1. Zodpovednosť za platbu. Ste zodpovední za všetky poplatky, vrátane daní, služieb a poplatkov za spracovanie, ktoré súvisia s používaním služby. Používaním služby súhlasíte s tým, že konzultantovi zaplatíte prostredníctvom spoločnosti Stumari sumu dohodnutú na ponukovej alebo nespornej faktúre a súvisiace poplatky za služby a spracovanie, pokiaľ faktúru nespochybníte zaslaním e-mailu na adresu info@Stumari.com a dodržaním k ďalším podmienkam uvedeným v oddiele 15 (Postupy riešenia sporov používateľov právnych poradcov a konzultantov používateľov). Ste zodpovedný za to, aby ste nám poskytli platný platobný prostriedok.

 

 1. Stumariho zodpovednosť. Spoločnosť Stumari súhlasí s predložením úplnej faktúry za každý poplatok pred naúčtovaním na vašu kreditnú kartu alebo účet PayPal. Spoločnosť Stumari súhlasí s tým, že zaplatí príslušnému konzultantskému používateľovi prijatú sumu, zníženú o prípadné poplatky za služby alebo spracovanie.

 

 1. Platobné oprávnenie. Súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti Stumari povolenie na zaúčtovanie poplatkov na vašu kreditnú kartu, účet PayPal alebo iných schválených spôsobov platby za poplatky, ktoré spoločnosti Stumari udeľujete na splnenie. V závislosti od špecifikácií ponuky vám spoločnosť Stumari môže účtovať jednorazové alebo opakujúce sa poplatky. Oprávňujete spoločnosť Stumari, aby vám účtovala celú sumu dlžnú každému Konzultantovi prostredníctvom Služby, ako aj všetky príslušné poplatky za služby a spracovanie. Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, že v konkrétnom prípade konzultujúci užívateľ použije služby iba na fakturáciu za právne služby iné ako služby, ktoré sú predmetom ponuky, vložením vašej kreditnej karty alebo účtu PayPal do súboru so spoločnosťou Stumari alebo nášho spracovateľa platieb treťou stranou potvrdzujete a súhlasíte s tým, že platia platobné podmienky uvedené v tomto oddiele 12.

 

 

 1. Overená obmedzená záruka platby pre konzultovaného používateľa, Spoločnosť Stumari zaručuje zaplatenie faktúry každého Overeného konzultanta za dokončenie Pracovných miest (alebo ich častí, ako bolo vopred písomne ​​dohodnuté medzi právnym klientom a Konzultantom) za Právnych klientov („Obmedzená záruka platby“ spoločnosti Stumari), s výhradou nasledujúce zmluvné podmienky („Záručné podmienky obmedzenej platby“):

 

 1. Zákonný klient nesplnil faktúru Overeného konzultanta používateľa (dolárovú sumu tejto faktúry, „Neuhradená fakturovaná suma“) do konca desiateho (desiateho) kalendárneho dňa po predložení faktúry (týmto dátumom je „ Dátum splatnosti zákonného klienta “).

 

 1. Používateľ overeného konzultanta podal spoločnosti Stumari písomný nárok na nezaplatenú fakturovanú čiastku (i) v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní, počnúc dňom bezprostredne nasledujúcim po dátume splatnosti zákonného klienta (ďalej len „overený dátum“). Obdobie na podanie žiadosti od konzultanta “) a (ii) poskytnú primerane podrobné informácie o skutočnostiach a okolnostiach zákazky, vrátane akýchkoľvek odôvodnení poskytnutých právnym klientom za to, že takúto platbu neuskutočnil, a / alebo akýchkoľvek odôvodnení, ktoré môže advokát v dobrej veci viera špekuluje o tom, prečo klient odmieta uskutočniť platbu (taký nárok, „Žiadosť o záruku obmedzenej platby“). Nepodanie žiadosti o záruku na obmedzenú platbu v rámci obdobia na predloženie žiadosti o overenie konzultanta predstavuje trvalé vzdanie sa práva tohto konzultanta na jeho právo získať nezaplatenú fakturovanú čiastku od akejkoľvek osoby alebo subjektu, vrátane spoločnosti Stumari a právneho klienta. Pokiaľ Stumari na základe vlastného a absolútneho uváženia rozhodne, že je to komerčne rozumné, môže tak pokračovať v zhromažďovaní s právnym klientom, a ak bude úspešný, dostane overenú osobu konzultanta jeho časť vyzbieranej sumy, mínus akékoľvek rozumné výdavky na inkaso Stumari podľa bodu 12.e vyššie.

 

 1. V prípade, že používateľ s overeným konzultantom predloží žiadosť o záruku na obmedzenú platbu v lehote na podanie žiadosti o overený konzultant, táto žiadosť obsahuje informácie uvedené v článku 14.b. vyššie, Stumari sa v dobrej viere pokúsi spolupracovať s právnym klientom a používateľom overeného konzultanta po dobu až siedmich (7) kalendárnych dní od dátumu žiadosti o záruku obmedzenej platby (ďalej len „sporná otázka súvisiaca s platbou“). „Sprostredkovateľské obdobie“) na vyriešenie záležitosti, ktorá je predmetom žiadosti o záruku obmedzenej platby („sporná otázka týkajúca sa platby“). V prípade, že sporná záležitosť súvisiaca s platbami bude úspešne vyriešená v období sprostredkovania spornej záležitosti súvisiacej s platbami, každý z právnych klientov, overených konzultantov a prípadne Stumari podnikne dohodnuté kroky na vykonanie dohodnutých krokov. rozhodnutie.

 

 1. V prípade, že sporná otázka týkajúca sa platby zostane nevyriešená na konci obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa platby, a to najneskôr do siedmeho (7.) kalendárneho dňa po skončení obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa platby ( v deň, keď je takéto určenie písomne ​​oznámené právnemu klientovi a konzultantovi overeného používateľa, „dátum stanovenia spornej sumy - Stumari“), urobí spoločnosť Stumari rozhodnutie na základe svojho výlučného a absolútneho uváženia („rozhodnutie o spornej veci v Stumari“) informácie, ktoré predtým poskytol používateľ Overený konzultant a, ak sú poskytnuté, právny klient, pokiaľ ide o to, či povaha a kvalita právnych služieb poskytovaných v súvislosti so súvisiacou zákazkou je v súlade s priemyselnými štandardmi, ustanoveniami súvisiacej ponuky a týmito podmienkami a Podmienky. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa platieb v prospech používateľa s overeným konzultantom, Stumari vráti nezaplatenú fakturovanú sumu overenému používateľovi s konzultáciami do siedmich (7) kalendárnych dní od dátumu stanovenia spornej sumy v Stumari a používateľa s overeným poradcom. platí, že postúpil všetky svoje práva týkajúce sa sporu vo veci sporu týkajúceho sa platby spoločnosti Stumari. Bez ohľadu na to, čo je uvedené v tomto dokumente alebo v opačnom zmysle, čiastka dolára požadovaná podľa tohto oddielu 14 nesmie prekročiť sumu pôvodne dohodnutú medzi právnym klientom a overeným konzultantom vo vzťahu k zákazke alebo sumu, na ktorej sa následne dohodne podpísaný zákazkový list alebo iný písomná dohoda medzi zmluvnými stranami a v žiadnom prípade nikdy nepresiahne 5,000 XNUMX dolárov súhrnne za všetky nezaplatené faktúry zaslané používateľom Overený konzultant právnemu klientovi.

 

 1. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa platieb v prospech právneho klienta, právny klient už nebude povinný platiť neuhradenú fakturovanú sumu overenému konzultantovi a bude sa považovať za postúpeného všetkých jeho práv. pokiaľ ide o spornú vec súvisiacu s platbami spoločnosti Stumari, ku dňu určenia spornej sumy spoločnosti Stumari. V takom prípade sa bude mať za to, že sa používateľ overeného konzultanta (i) vzdal svojich práv požadovať od právneho klienta tieto sumy a (ii) má právo začať záväzné rozhodcovské konanie vo vzťahu k nezaplatenej fakturovanej sume proti Stumari, ktoré sú rovnocenné s konaniami uvedenými v oddiele 21.d. týchto Podmienok (Arbitráž) poskytnutím písomného oznámenia spoločnosti Stumari o uplatnení tohto práva do desiatich (10) kalendárnych dní po skončení dátumu určenia spornej sumy (ďalej len „lehota na voľbu arbitrážneho konania o platbe“). ). V prípade, že Overený konzultant Užívateľ nevyužije svoje právo na začatie rozhodcovského konania počas Obdobia volieb arbitráže sporov o platbách, má sa za to, že sa natrvalo vzdal svojho práva na zaplatenie Nezaplatenej fakturovanej sumy.

 

 1. Ak sa Stumari dozvie, že kreditná karta, účet PayPal alebo iné schválené spôsoby platby zákonného klienta už nie sú platné, alebo by si mala byť vedomá, že právny klient je bez platného dôvodu buď neochotný alebo schopný uskutočniť platbu v prípade Úlohy alebo akejkoľvek inej Úlohy alebo nezaplatenej faktúry na Stumari, Stumari oznámi, že Overený konzultant Užívateľ / Užívatelia legálneho klienta, o potenciálnom probléme súvisiacom s platbou (ďalej len „Oznámenie“). Na všetky služby vykonávané overeným konzultujúcim používateľom pred oznámením sa vzťahuje „obmedzená záruka platby“, hoci na všetky služby vykonávané overeným konzultujúcim používateľom po oznámení sa nevzťahuje „obmedzená záruka platby“. Ak Overený konzultant Užívateľ predloží faktúru zákonnému klientovi za služby vykonané po Oznámení, spoločnosť Stumari sa bude naďalej usilovať vyberať platby za služby poskytované Overeným Konzultantom.

 

 1. Postupy riešenia sporov používateľov, ktoré sú overené právnym klientom. V prípade, že právny klient v dobrej viere verí, že povaha alebo kvalita právnych služieb poskytovaných overeným konzultujúcim používateľom v súvislosti s príslušnou pracovnou pozíciou nie sú v súlade s priemyselnými normami alebo ustanoveniami súvisiacej ponuky alebo týchto podmienok a Podmienky alebo sumy fakturované za právne služby poskytované takýmto konzultujúcim používateľom nie sú v súlade s takou ponukou (napríklad záležitosť „sporná záležitosť súvisiaca so službami“), má právo odmietnuť platbu akýchkoľvek sporných súm, ktoré sú predmet takejto veci („Sumy zadržanej platby“), za nasledujúcich podmienok („Podmienky sumy zadržanej platby“):

 

 1. Do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu súvisiacej faktúry (také obdobie, „lehota na oznámenie sporu právnemu klientovi“), právny klient zašle spoločnosti Stumari písomné oznámenie s uvedením primeraných podrobností o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré sú základom. Sporu týkajúceho sa Služby (každé z nich, „Oznámenie o spore týkajúce sa služieb“). Ak právny klient nepredloží oznámenie o spore týkajúce sa služieb v lehote na oznámenie sporu právnemu klientovi, bude to znamenať trvalé vzdanie sa práva tohto klienta na spochybnenie zadržaných platieb, ktorých čiastky budú účtované do spisu právneho klienta. kreditná karta, účet PayPal alebo iné schválené spôsoby platby v súlade s časťou 13.d. týchto Podmienok používania.

 

 1. V prípade, že právny klient v lehote na oznámenie sporu právnemu klientovi predloží oznámenie o spore týkajúce sa služieb a táto žiadosť obsahuje informácie uvedené v ustanovení 15.a. vyššie, Stumari sa v dobrej viere pokúsi spolupracovať s právnym klientom a overeným konzultantom po dobu až pätnástich (15) kalendárnych dní od dátumu oznámenia o spore týkajúceho sa služieb (ďalej len „spor týkajúci sa služieb“). „Sprostredkovanie obdobia“) na vyriešenie sporu týkajúceho sa služieb. V prípade, že sa sporná vec týkajúca sa služieb úspešne vyrieši v priebehu obdobia sprostredkovania spornej záležitosti súvisiacej so službami, každý z právnych klientov, overených konzultantov a prípadne Stumari podnikne dohodnuté kroky na vykonanie dohodnutých krokov rozhodnutie.

 

 1. V prípade, že sporná otázka týkajúca sa služieb zostane nevyriešená na konci obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa služieb, a to najneskôr do štrnásteho (14.) kalendárneho dňa po skončení obdobia sprostredkovania sporu týkajúceho sa služieb, Stumari urobí rozhodnutie na základe svojho výlučného a absolútneho uváženia („rozhodnutie o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari“) a na základe informácií doposiaľ poskytnutých právnym klientom a overeným konzultantom, pokiaľ ide o to, či povaha a kvalita právnych služieb poskytnuté v súvislosti so zákazkou, ktorá je predmetom sporu týkajúceho sa služieb, boli v súlade s priemyselnými štandardmi, ustanoveniami súvisiacej ponuky a týmito obchodnými podmienkami. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb v prospech overeného konzultanta, je právny klient povinný uhradiť čiastky zadržaných platieb tomuto konzultantovi v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa, keď Právny klient je písomne ​​informovaný o rozhodnutí o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari („oznámenie o rozhodnutí o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb Stumari“). V prípade, že právny klient neuskutoční včasnú platbu, Stumari vráti zadržané sumy platby overenému používateľovi konzultanta, ktorý prevedie svoje práva na náhradu týchto súm spoločnosti Stumari, ktorá môže podľa vlastného uváženia spracovať platbu podľa podľa článku 13.d a / alebo sa rozhodnú uplatniť svoje práva a opravné prostriedky voči právnemu klientovi.

 

 1. Ak Stumari rozhodne o spornej záležitosti týkajúcej sa služieb v prospech právneho klienta, právny klient už nebude povinný platiť sumy zadržaných platieb overenému konzultantovi a bude sa považovať za postúpeného všetkých jeho práv. pokiaľ ide o spornú vec súvisiacu so službami spoločnosti Stumari. V takom prípade sa bude mať za to, že sa používateľ overeného konzultanta (i) vzdal svojich práv požadovať od právneho klienta tieto sumy a (ii) má právo začať záväzné rozhodcovské konanie, pokiaľ ide o čiastky zadržanej platby proti Stumari, ktoré sú rovnocenné s konaniami uvedenými v oddiele 21.d. tejto zmluvy (arbitráž) poskytnutím písomného oznámenia spoločnosti Stumari o uplatnení tohto práva do desiatich (10) kalendárnych dní od dátumu oznámenia o rozhodnutí o spornej veci týkajúceho sa služieb (ďalej len „lehota na voľbu arbitráže týkajúcej sa služieb“). “). V prípade, že Overený konzultant Používateľ nevyužije svoje právo na začatie rozhodcovského konania počas Obdobia volieb arbitráže súvisiaceho so službami, má sa za to, že sa natrvalo vzdal svojho práva na vyplatenie Zadržaných platieb. .

V prípade, že overený konzultant a právny klient využili práva uvedené v § 14 a § 15 včas, majú pred konaním podľa § 15 prednosť postupy uvedené v § 14 a overený používateľ. Konzultant súhlasí s tým, že sa natrvalo vzdá svojho práva na výkon svojich práv stanovených v oddiele 13 v súvislosti so skutočnosťami a okolnosťami, na ktorých sa zakladá sporná záležitosť súvisiaca s platbou. Postupy uvedené v tomto oddiele 15 sa ďalej označujú ako „Alternatívne postupy riešenia sporov“.

 

 1. Zrieknutie sa záruky. Poskytujeme naše služby tak, ako sú, a nezaväzujeme sa, že poskytujeme služby. Prečítajte si pozorne túto časť; mali by ste pochopiť, čo môžete očakávať.

 

 1. Stumari poskytuje webovú stránku a službu „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sa spoločnosť Stumari výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, predpokladaných alebo zákonných, týkajúcich sa webovej stránky a služby, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu, bezpečnosti, presnosti a neporušenia.

 

 1. Spoločnosť Stumari konkrétne nepreberá žiadnu záruku ani záruku, že informácie, ktoré poskytujeme alebo poskytované prostredníctvom služby, sú presné, spoľahlivé alebo správne; že služba splní vaše požiadavky; že Služba bude k dispozícii v ktoromkoľvek konkrétnom čase alebo mieste, že Služba bude fungovať nepretržite alebo bude zabezpečená; že všetky chyby alebo chyby budú odstránené; alebo že Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Beriete na seba plnú zodpovednosť a riziko straty vyplývajúce z použitia informácií, obsahu alebo iného materiálu získaného zo služby. Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo nepovoľujú zrieknutie sa záruky, takže toto ustanovenie sa vás nemusí týkať.

 

 1. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme za škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania služby alebo ktoré vzniknú podľa tejto dohody. Prečítajte si pozorne túto časť; obmedzuje naše povinnosti voči vám.

 

 1. V rozsahu povolenom platným zákonom vám spoločnosť Stumari v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty na zisku, použitie alebo údaje ani za akékoľvek náhodné, nepriame, osobitné, následné alebo exemplárne škody, ktoré však vzniknú v dôsledku (i) ) použitie, zverejnenie alebo zobrazenie obsahu generovaného používateľom; (ii) vaše použitie alebo nemožnosť používať službu; (iii) všeobecne službu alebo softvér alebo systémy, ktoré túto službu sprístupňujú; alebo (iv) akékoľvek iné interakcie so spoločnosťou Stumari alebo iným používateľom služby, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inej právnej teórie, a či spoločnosť Stumari bola alebo nebola informovaná o možnosti takejto škody, a to aj vtedy, ak sa zistí, že nápravné opatrenie uvedené v tejto dohode zlyhalo vo svojom základnom cieli. Spoločnosť Stumari nebude zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie v dôsledku záležitostí, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly. Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo nepovoľujú zrieknutie sa zodpovednosti, takže toto ustanovenie sa vás nemusí týkať.

 

 1. Príjemcovia tretích strán. Konzultanti sú zamýšľanými tretími stranami v tejto časti Podmienok používania. Všetky právne informácie poskytované v rámci Služby slúžia iba na informačné účely. Spoločnosť Stumari a akýkoľvek tvorca Obsahu generovaného používateľom, ktorý obsahuje právne informácie, sa zrieka všetkých záruk, či už výslovných alebo implicitných, zákonných alebo iných, okrem iného vrátane implicitných záruk predajnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. , v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Stumari ani konzultant nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, náhodných a následných škôd, zranenia osôb / neoprávnenej smrti, ušlých ziskov alebo škôd spôsobených stratou údajov alebo prerušením činnosti) vyplývajúcich z použitia alebo nemožnosť používať Službu alebo Obsah generovaný používateľom, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a bez ohľadu na to, či sa spoločnosti Stumari alebo prispievateľom Obsahu generovaným používateľmi odporúča možnosť vzniku takýchto škôd. Spoločnosť Stumari ani prispievatelia Obsahu generovaného Užívateľom nie sú zodpovední za akékoľvek osobné zranenia vrátane smrti spôsobené vašim použitím alebo zneužitím Služby alebo Obsahu generovaného používateľom.

 

 1. Uvoľnenie a odškodnenie.

 

 1. Súhlasíte s tým, že odškodníte a uškodíte spoločnosti Stumari za akékoľvek a všetky nároky a výdavky vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania tejto webovej stránky a služby, vrátane, ale nielen, vášho porušenia tejto dohody.

 

 1. Ak máte spor s jedným alebo viacerými používateľmi, prepúšťate spoločnosť Stumari z nárokov, nárokov a škôd (skutočných a následných) všetkého druhu a povahy, známych aj neznámych, ktoré vznikli z takýchto sporov alebo akýmkoľvek spôsobom s nimi súviseli. Ak máte bydlisko v Kalifornii, zriekate sa Kalifornského občianskeho zákonníka § 1542, ktorý hovorí: „Všeobecné prepustenie sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré veriteľ nepozná alebo nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech v čase vykonania prepustenia, a ak musí vedieť, že mal zásadný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom. “

 

 

 1. Zmena podmienok používania. Spoločnosť Stumari môže túto dohodu z času na čas zmeniť a podľa svojho výhradného uváženia. Poskytneme používateľom oznámenie o podstatných zmenách tejto dohody (i) zaslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, ktoré nadobudne účinnosť okamžite po našom odoslaní tohto e-mailu, alebo (ii) prostredníctvom našej webovej stránky najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny uverejnením oznámenia na našej domovskej stránke. Nepodstatné zmeny tejto dohody nadobudnú účinnosť okamžite. Odporúčame návštevníkom, aby na tejto stránke často kontrolovali akékoľvek zmeny tejto dohody. Vaše ďalšie používanie Služby po dátume účinnosti revidovanej verzie tejto Zmluvy predstavuje váš súhlas s jej podmienkami.

 

 1. Zmiešaný, Táto dohoda sa riadi zákonmi Kalifornie. Vy a vy sami ste zodpovední za všetky záväzky, s ktorými súhlasíte na základe tejto zmluvy. Ak sa podieľame na zlúčení alebo ak sme zakúpení, môžeme túto Zmluvu previesť, pokiaľ sú vaše práva chránené. S týmito podmienkami môžete súhlasiť iba vtedy, ak ste vo svojom štáte schopní vytvoriť záväznú zmluvu. Tieto podmienky vrátane našich zásad ochrany osobných údajov sú úplnou dohodou medzi nami a neuplatňujú sa žiadne iné podmienky.

 

 1. Vládny zákon. Pokiaľ nie je v príslušných právnych predpisoch stanovené inak, táto dohoda medzi vami a spoločnosťou Stumari a akýkoľvek prístup alebo používanie webovej stránky alebo služby sa riadia federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi štátu Kalifornia, bez ohľadu na to, na kolízne normy. Vy a spoločnosť Stumari súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii a miestnemu konaniu súdov, ktoré sa nachádzajú v meste San Francisco v Kalifornii, s výnimkou prípadov uvedených nižšie v tejto dohode.

 

 1. Oddeliteľnosť. Ak sa ktorákoľvek časť tejto dohody považuje za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť dohody sa bude vykladať tak, aby odrážala pôvodný zámer strán. Zostávajúce časti zostanú v plnej sile a účinku. Akékoľvek nedodržanie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody zo strany Stumari sa nebude považovať za zrieknutie sa nášho práva na vymáhanie tohto ustanovenia. Naše práva vyplývajúce z tejto dohody zostanú v platnosti aj po ukončení tejto dohody.

 

 1. Obmedzenie doby konania. Súhlasíte s tým, že akákoľvek príčina konania, ktorá súvisí alebo súvisí s vaším vzťahom so spoločnosťou Stumari, musí začať do jedného roka po vzniku príčiny. V opačnom prípade je takáto príčina konania natrvalo vylúčená.

 

 1. Arbitráž. Ak by medzi vami a spoločnosťou Stumari vznikol spor, radi by sme vám poskytli neutrálne a nákladovo efektívne prostriedky na rýchle vyriešenie sporu. Z tohto dôvodu sa ktorákoľvek strana môže v súvislosti s akýmkoľvek nárokom (okrem nárokov na súdny príkaz alebo spravodlivý opravný prostriedok alebo nárokmi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva) podľa tejto dohody rozhodnúť, že akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe tejto dohody, vyrieši prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania bez účasti na konaní. Strana, ktorá si zvolila arbitráž, ju musí iniciovať prostredníctvom zavedeného poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov („ADR“), na ktorom sa strany vzájomne dohodnú. Poskytovateľ ARS a strany musia dodržiavať tieto pravidlá: a) rozhodcovské konanie sa uskutoční podľa uváženia strany, ktorá žiada o nápravu, telefonicky, online alebo výlučne na základe písomných podaní; b) rozhodcovské konanie nebude zahŕňať žiadne osobné vystúpenie strán alebo svedkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak; a c) každý rozsudok o náleze vynesený arbitrom možno podať na ktoromkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou.

 

 1. Non-Prevoditeľnosť. Stumari môže postúpiť alebo delegovať tieto Podmienky používania a / alebo Zásady ochrany osobných údajov Stumari, úplne alebo čiastočne, na akúkoľvek osobu alebo subjekt kedykoľvek s vaším súhlasom alebo bez neho. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stumari nemôžete postúpiť ani delegovať žiadne práva ani povinnosti podľa Podmienok používania alebo Zásad ochrany osobných údajov a akékoľvek neoprávnené postúpenie a delegovanie vami je neplatné.

 

 1. Nadpisy a zhrnutia oddielov nezáväzné. V rámci tejto dohody každá časť obsahuje názvy a stručné zhrnutia nasledujúcich zmluvných podmienok. Názvy týchto častí a stručné zhrnutia nie sú právne záväzné.

 

 1. Úplná dohoda. Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami ochrany osobných údajov na adrese https://www.Stumari.com/privacypolicy predstavujú úplné a výhradné vyhlásenie o dohode medzi vami a spoločnosťou Stumari. Táto dohoda nahrádza akýkoľvek návrh alebo predchádzajúcu dohodu ústne alebo písomne ​​a všetky ďalšie komunikácie medzi vami a spoločnosťou Stumari týkajúce sa predmetu tejto dohody. Túto dohodu možno zmeniť iba písomnou zmenou a doplnením podpísaným oprávneným výkonným orgánom spoločnosti Stumari alebo zverejnením revidovanej verzie spoločnosťou Stumari.

 

 1. Oprávnenie na uzatvorenie zmluvy. Prehlasujete a zaručujete, že ak ste jednotlivec, máte zákonný vek na vytvorenie záväznej zmluvy; alebo že ak sa registrujete v mene subjektu, máte oprávnenie uzavrieť a zaväzovať subjekt k týmto Podmienkam používania a zaregistrovať sa pre Službu.

 

Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania, porozumeli Podmienkam používania a budete týmito podmienkami viazaní.

 

Novinky v kanabisovom priemysle

Novinky v kanabisovom priemysle

Prihláste sa na odber a získajte najnovšie informácie o kanabisovom priemysle. Zahŕňa exkluzívny obsah zdieľaný iba s predplatiteľmi.

Úspešne ste prihlásení k odberu!

Zdieľať